Raja Sanhérib ti Asur ngutus pajabat nu disebut Rabsyaké sangkan urang Yérusalém nyerahkeun diri. Utusan Raja Asur maké loba cara sangkan urang Yahudi langsung taluk, tanpa perang jeung urang Asur.

  • Dijieun putus asa. Mesir moal bisa nulungan maranéh.Yes 36:6

  • Dijieun bingbang. Yéhuwa moal bakal nulungan lantaran teu resepeun ka maranéh.Yes 36:7, 10

  • Disingsieunan. Maranéh moal bisa ngéléhkeun pasukan Asur nu kuat.Yes 36:8, 9

  • Digoda. Lamun taluk ka Asur, hirup maranéh bakal ngeunah.Yes 36:16, 17

Hiskia boga iman nu pengkuh ka Yéhuwa

37:1, 2, 14-20, 36

  • Manéhna nguatkeun pertahanan kota saacanna dikepung

  • Manéhna ngadoa ménta kasalamétan ti Yéhuwa jeung nguatkeun iman rahayat ka Yéhuwa

  • Lantaran boga iman, Hiskia diberkahan. Yéhuwa ngutus malaikatna pikeun maéhan 185.000 prajurit Asur dina waktu sapeuting