KU NAON PENTING? Yéhuwa nyieun binih bebeneran tumuwuh dina haté jalma-jalma ”nu boga sikep nu bener pikeun meunangkeun hirup langgeng”. (Ras 13:48, NW; 1Kor 3:7) Urang digawé bareng jeung Mantenna ku cara upaya sabisa-bisa néangan jalma-jalma nu daék ngalarapkeun pangajaran Alkitab. (1Kor 9:26) Palajar Alkitab kudu paham yén baptisan Kristen téh penting pisan pikeun kasalametan. (1Pet 3:21) Urang ngabantu maranéhna pikeun jadi murid ku cara ngajar maranéhna pikeun nyieun parobahan dina kahirupan, pikeun ngawawar jeung ngajar, sarta pikeun ngabaktikeun kahirupanana ka Yéhuwa.​—Mat 28:19, 20.

CARA NGALAKUKEUNANA:

  • Ingetkeun palajar Alkitab yén tujuan maranéhna diajar téh supaya ”terang ka” Yéhuwa jeung nyenangkeun Mantenna.​—Yoh 17:3

  • Bantu maranéhna nyieun kamajuan rohani ku cara nyingkirkeun hahalang, misalna kabiasaan goréng jeung pergaulan nu bahaya

  • Kuatkeun jeung gedékeun haté maranéhna saacan jeung sanggeus maranéhna dibaptis.​—Ras 14:22

TONGTON VIDÉO YEHUWA BAKAL NULUNGAN SADÉRÉK, TERUS BAHAS PANANYA-PANANYA IEU:

  • Naon waé nu nyababkeun saurang jalma sieun ngabakti jeung dibaptis?

  • Kumaha kokolot bisa ngabantu palajar Alkitab nyieun kamajuan rohani?

  • Tina Yesaya 41:10, urang diajar naon ngeunaan Yéhuwa?

  • Sikep naon nu dibutuhkeun ku urang sangkan bisa ngawula Yéhuwa sanajan teu sampurna?

Kumaha urang bisa digawé bareng jeung Yéhuwa dina ngajadikeun murid?