Yésus méré paréntah ka murid-muridna pikeun ngadatangan jeung ngajadikeun jalma-jalma sabagé murid. (Mat 28:19) Ieu dilakukeun ku cara ngawawar jeung ngajar. Pék pikirkeun, ’Kumaha abdi bisa leuwih hadé dina ngajadikeun murid?’

NGAWAWAR

Ulah ngadagoan batur nu datang ka urang, tapi urangna nu kudu néangan jalma nu ”daekeun” narima bebeneran. (Mat 10:11) Waktu keur ngawawar, naha urang ngagunakeun unggal kasempetan pikeun méré kasaksian ka ”saha baé” nu panggih jeung urang? (Ras 17:17) Lidia bisa jadi murid Yésus téh lantaran Rasul Paulus getol ngawawar.​—Ras 16:13-15.

”Arek pepelakan mah ceb, ceb bae rek isuk rek sore oge” (Pan 11:6)

SETÉL VIDÉO ”TEU EUREUN-EUREUN” NGAWAWAR—MÉRÉ KASAKSIAN TEU RESMI JEUNG TI IMAH KA IMAH, TERUS JAWAB PANANYA-PANANYA DI HANDAP IEU:

  • Dina kahirupan sapopoé, kumaha Samuel némbongkeun yén manéhna getol melak binih bebeneran?

  • Ku naon urang kudu nyoba rupa-rupa cara pikeun ngawawar?

  • Dina kahirupan sapopoé, Sadérék osok ngabagikeun warta Karajaan ka saha waé?

NGAJAR

Mun hayang ngajadikeun murid, teu cukup ngan méré bacaan wungkul ka jalma-jalma. Urang kudu ngadatangan deui jeung ngajarkeun Alkitab supaya maranéhna bisa maju rohani. (1Kor 3:6-9) Kumaha lamun urang geus ngajar sabisa-bisana, tapi hasilna teu pati alus? (Mat 13:19-22) Urang kudu terus néangan jalma-jalma nu haténa ibarat ”taneuh anu riduh jeung lendo”.​—Mat 13:23; Ras 13:48.

”Sim kuring anu melakeunana, Apolos anu nyiramanana, tapi anu ngajadikeunana mah Allah” (1Kor 3:6)

SETÉL VIDÉO ”TEU EUREUN-EUREUN” NGAWAWAR—MÉRÉ KASAKSIAN DI TEMPAT UMUM JEUNG NGAJADIKEUN MURID, TERUS JAWAB PANANYA-PANANYA DI HANDAP IEU:

  • Kumaha Solomon jeung Mary nyiram binih bebeneran dina haté Yehezkiel jeung Abigail?

  • Waktu ngawawar ku rupa-rupa cara, kaasup waktu keur méré kasaksian di tempat umum, naon nu sakuduna jadi tujuan urang?

  • Kumaha urang bisa ningkatkeun upaya pikeun ngajarkeun bebeneran ka batur?