19:12-24

Naon nu digambarkeun ku hal-hal nu aya dina misil ieu?

  1. Dunungan ngagambarkeun Yésus

  2. Para palayan ngagambarkeun kaom nu diistrénan

  3. Duit nu dipercayakeun ka para palayan ngagambarkeun tugas istiméwa pikeun ngajadikeun murid

Misil ieu ngamuat paringetan ngeunaan naon nu bakal kaalaman ku kaom nu diistrénan lamun mekarkeun sipat-sipat palayan nu goréng haté. Yésus miharep murid-muridna ngagunakeun sakabéh waktu, tanaga, jeung harta bandana dina ngajadikeun murid.

Kumaha urang bisa nyonto tuladan kaom nu diistrénan dina ngajadikeun murid?