Jalma nu jadi sémah di kémah Yéhuwa téh kudu jadi sobat Allah ogé percaya jeung taat kana paréntah-Na. Jabur 15 ngajelaskeun naon nu dipiharep Yéhuwa ti sobat-Na.

SÉMAH YÉHUWA KUDU . . .

  • satia jeung tuhu ka Allah

  • jujur satarabasna dina nyarita

  • ngahargaan dulur saiman

  • tara jalir jangji, sanajan matak rugi ka dirina

  • ngabantu nu ngabutuhkeun bari teu ngarepkeun imbalan

SÉMAH YÉHUWA MOAL . . .

  • ngagosip jeung mitnah batur

  • jahat ka batur

  • ngamangpaatkeun dulur saiman

  • dalit jeung nu teu taat atawa teu nyembah ka Yéhuwa

  • daék disogok