Mateus pasal 8 jeung 9 nyaritakeun ngeunaan palayanan Yésus di daérah Galiléa. Basa nyageurkeun jalma-jalma, Yésus nunjukkeun kawasana. Tapi nu leuwih penting, Yésus nunjukkeun kanyaah jeung welas asihna nu luar biasa.

 1. Yésus nyageurkeun nu lépra.​—Mat 8:1-3

 2. Yésus nyageurkeun palayan hiji perwira.​—Mat 8:5-13

  Yésus nyageurkeun mitohana Pétrus.​—Mat 8:14, 15

  Yésus ngusir roh-roh jahat jeung nyageurkeun kabéh nu gering.​—Mat 8:16, 17

 3. Yésus ngusir roh-roh jahat nu kacida garalakna, sina nyurup ka babi-babi.​—Mat 8:28-32

 4. Yésus nyageurkeun nu lumpuh.​—Mat 9:1-8

  Yésus nyageurkeun awéwé nu geus nyabak jubahna sarta ngahirupkeun anak awéwé Yairus.​—Mat 9:18-26

  Yésus nyageurkeun nu lolong jeung nu pireu.​—Mat 9:27-34

 5. Yésus ngider ka kota-kota jeung désa-désa, nyageurkeun anu garering jeung rupa-rupa kasakit.​—Mat 9:35, 36

Kumaha abdi bisa leuwih nunjukkeun kanyaah jeung welas asih ka batur?