TINGALI

RAJA MÉNASÉ

Yéhuwa ngantep Ménasé ditéwak ku Asur terus diboyong ka Babul bari diranté

SAACANNA DITÉWAK

 • Nyieun altar-altar paranti muja allah-allah palsu

 • Ngaduruk anakna dijadikeun kurban

 • Maéhan jalma-jalma nu teu salah

 • Nyebarkeun prakték-prakték spiritisme ka sakuliah nagri

SANGGEUSNA DIBÉBASKEUN

 • Kacida ngarendahkeun manéh

 • Ngadoa jeung méré kurban ka Yéhuwa

 • Nyingkirkeun altar-altar paranti muja allah-allah palsu

 • Maréntahkeun jalma-jalma pikeun nyarembah deui ka Yéhuwa

RAJA YOSIA

DINA PAMARÉNTAHANANA

 • Ngajalankeun ibadah ka Yéhuwa

 • Nyingkirkeun ibadah palsu di Yuda jeung Yérusalém

 • Ngoméan imah Yéhuwa; manggihan buku Hukum