Kalaksanana nubuat ieu ka urang Israil

  • Boh di jalan boh di nagri nu geus dipulihkeun, urang Israil nu kaluar ti Babul teu kudu sieun ka sato galak jeung jalma jahat.Esra 8:21, 22

Kalaksanana nubuat ieu di jaman urang

  • Pangaweruh ngeunaan Yéhuwa geus ngarobah sipat loba jalma. Jalma-jalma nu tadina jarahat ayeuna jadi balageur. Pangaweruh ngeunaan Yéhuwa ngarojong kawujudna pirdaus rohani sadunya

Kalaksanana nubuat ieu dina mangsa kahareup

  • Saperti tujuan Allah nu mimiti, bumi bakal dirobah jadi pirdaus nu aman jeung tengtrem. Moal aya manusa atawa sato nu bakal nyilakakeun urang

Pangaweruh ngeunaan Yéhuwa ngarobah Paulus

  • Waktu masih kénéh jadi urang Parisi, manéhna boga sipat nu jahat.1Tim 1:13

  • Pangaweruh anu sajati ngarobah sipatna.Kol 3:8-10