Béré anjuran nu ngagedékeun haté batur

16:4, 5

  • Ayub ngarasa sedih jeung peurih haté, jadi manéhna butuh dukungan jeung panglilipur ti batur

  • Omongan tilu sobat Ayub teu ngalilipur Ayub. Malahan, Ayub jadi beuki nalangsa lantaran tuduhan palsu maranéhna

Omongan Bildad nganyenyeri haté Ayub

19:1, 2, 25

  • Ayub ngalengis ka Allah, hayang dibebaskeun tina sagala cocoba. Malahan mah nepi ka hayang maot

  • Ayub bisa tetep satia lantaran inget kana harepan pihudangeunana nu maot