Seuseueurna jalmi jaman Nabi Nuh ngalampahkeun kajahatan. Kajadian 6:5

Katurunan Adam sareng Hawa di dunya nambihan seueur, kadieunakeun sababaraha malaikat pipilueun ka Sétan ngalawan Allah.

Malaikat éta daratang ka dunya ngaraga jadi lalaki sarta ngawin wanoja-wanoja. Saterasna ngagaduhan katurunan lalaki anu kacida bedasna tur bengis.

Di dunya pinuh ku jalmi anu jarahat. Kitab Suci nétélakeun ”Manusa di dunya geus sakitu jarahatna, sarta pipikiranana salawasna pohara kalotorna”.

Nuh ngaregepkeun Allah, sarta ngawangun bahtera. Kajadian 6:13, 14, 18, 19, 22

 Nuh pameget anu soléh. Yéhuwa masihan terang ka Nuh, yén Mantenna baris ngabasmi jalmi-jalmi nu jarahat ku banjir rongkah sadunya, anu disebat Ér Bah.

Allah Yéhuwa ogé maréntahkeun ka Nuh ngawangun hiji kapal ageung, anu disebat bahtera, kanggo nyalametkeun kulawargana sareng rupi-rupi sasatoan.

Nuh ngelingan jalmi-jalmi ngeunaan bakal ayana Ér Bah, tapi arajeunna teu ngaregepkeun. Aya anu nyeungseurikeun, nu sanésna mikangéwa.

Saparantos bahtera éta réngsé, Nuh ngalebetkeun sasatoan.