Tebihan naon waé nu jahat. 1 Korinta 6:9, 10

Upami urang miasih Yéhuwa, urang moal milampah naon waé anu pibendueun Mantenna.

Yéhuwa bendu ka jalmi nu sok maok, mabok atanapi nyalahgunakeun jat-jat nu tiasa ngareksak diri.

Allah bendu ka nu sok ngalapati, ngagugurkeun kandungan, birahi ka papada jenis. Mantenna ogé ngéwaeun ka nu sarakah atanapi nu sok paraséa.

Urang teu kénging nyembah brahala atanapi naon waé nu aya patalina sareng roh-roh jahat sapertos sihir, ngaramal, susuguh ka karuhun sareng sajabina.

Engké di bumi Pirdus moal aya deui jalmi-jalmi anu jarahat.

 Lampahkeun kahadéan. Mateus 7:12

Kanggo nyenangkeun Allah, urang kedah ngupayakeun nyonto ka Mantenna.

Témbongkeun kanyaah-kaasih kalawan kersa nulung ka nu butuh nalang ka nu susah.

Kedah jujur.

Kedah welas asih sareng ageung pangampura.

Carioskeun ngeunaan Yéhuwa, naon nu dipikaresep-Na, sareng anu teu dipikaresep Mantenna.Yesaya 43:10.