Amérika Serikat

Sekolah Gilead, Patterson, New York

Panama

Atikan rohani téh geus lila jadi ciri has Saksi-Saksi Yéhuwa. Aya sababaraha sakola husus nu disadiakeun pikeun nu ngabaktikeun waktu leuwih loba dina ngawawarkeun Karajaan. Ku ayana éta sakola-sakola, maranéhna bisa leuwih enya-enya dina ’nedunan kawajiban abdi Allah’.—2 Timoteus 4:5.

Sakola Dines Panaratas. Panaratas biasa nu geus ngawula sataun, bakal kadaptar jadi murid di ieu sakola anu lilana genep poé. Ieu sakola bisa waé diayakeun di Balé Karajaan nu pangdeukeutna. Tujuanana ngabantu éta panaratas sangkan ngaraket ka Yéhuwa, leuwih hasil dina sagala kagiatan pangwawaran, sarta tetep satuhu kana dinesna.

Sakola kanggo Pawarta Injil Karajaan. Sakola nu lilana dua bulan ieu dirancang pikeun ngalatih panaratas nu geus pangalaman tur réla ninggalkeun lemburna pikeun ngawula di mana waé. Maranéhna saolah-olah ngomong, ”Sumuhun abdi! Mangga abdi utus!”, nyonto tuladan Yésus Kristus nu jadi Pawarta Injil pangagungna nu kungsi kumawula di bumi. (Yesaya 6:8; Yohanes 7:29) Ku lantaran jauh ti lemburna, manéhna bisa jadi perelu nyaluyukeun diri jeung kaayaan hirup nu leuwih saderhana. Budaya, iklim, sarta tedaeun bisa waé béda pisan jeung di tempat asalna. Manéhna bisa waé kudu diajar basa nu anyar. Ieu sakola ngabantu dulur-dulur nu laléngoh kénéh boh lalaki atawa awéwé, sarta salaki jeung pamajikan, nu umurna 23 nepi ka 65 taun, sangkan miboga sipat-sipat rohani nu dibutuhkeun dina ngajalankeun pancén maranéhna. Ogé, maranéhna dibantu sangkan parigel dina ngalaksanakeun rupa-rupa pancén ti Yéhuwa sarta organisasi-Na.

Sakola Alkitab Gilad Munara Pangawal. Dina basa Ibrani, ”Gilad” hartina ”Tumpukan nu Jadi Saksi”. Saprak ieu sakola diadegkeun taun 1943, leuwih ti 8.000 lulusanana geus dikirim jadi utusan injil pikeun méré kasaksén ”nepi ka tungtung bumi”, sarta hasilna matak tajub. (Rasul 13:47, Edisi Formal 1997) Waktu sababaraha lulusan Gilad mimiti datang ka Péru, di dinya teu acan aya sidang. Ayeuna, aya leuwih ti 1.000 sidang. Waktu utusan injil mimiti kumawula di Jepang, jumlah Saksi teu nepi ka sapuluh urang. Ayeuna, aya leuwih ti 200.000 Saksi di éta nagri. Di Sakola Gilad nu lilana lima bulan, maranéhna ogé dilatih pikeun nalungtik Alkitab. Nu diondang ka ieu sakola téh nu geus kumawula jadi panaratas istiméwa atawa utusan injil, nu digawé di kantor cabang, atawa nu kumawula dina kagiatan wilayah. Ieu sakola méré latihan husus pikeun maranéhna dina ngarojong kagiatan di sakuliah dunya sangkan leuwih mantep.

  • Naon tujuanana Sakola Dines Panaratas?

  • Sakola kanggo Pawarta Injil Karajaan dirancang pikeun saha?