Spanyol

Bélarus

Hong Kong

Péru

Teu lami sateuacanna pupus, Yésus nyarios, ”Ieu Injil Kasalametan anu mertelakeun hal Karajaan Sawarga bakal diuarkeun ka sakuliah dunya, kadenge ku unggal jelema, geus kitu kakara datang poe kiamat.” (Mateus 24:14) Kumaha ieu pangwawaran sakuliah dunya dilaksanakeun? Ku cara numutkeun pola nu ditetepkeun ku Yésus nalika di bumi.—Lukas 8:1.

Sim kuring nepungan jalma-jalma di bumina. Yésus ngalatih murid-muridna pikeun ngawartakeun warta pikabungaheun ti imah ka imah. (Mateus 10:11-13; Rasul 5:42; 20:20) Di abad kahiji, éta murid-murid dipancénan pikeun ngawarta di daérah nu geus ditangtukeun. (Mateus 10:5, 6; 2 Korinta 10:13) Kiwari, kagiatan pangwawaran sim kuring ogé diorganisasi kalawan apik, sarta unggal sidang dibéré daérah nu geus ditangtukeun pikeun digarap. Ku kituna, sim kuring bisa ngalaksanakeun paréntah Yésus pikeun ”ngembarkeun Injil Kasalametan”.—Rasul 10:42.

Sim kuring ngupayakeun sangkan panggih jeung jalma-jalma di mana waé ayana. Yésus ogé masihan tuladan dina ngawarta di tempat-tempat umum, misalna di basisir atawa di sisi sumur. (Markus 4:1; Yohanes 4:5-15) Sim kuring ogé nyarita ngeunaan Alkitab ka jalma-jalma di mana waé, contona di jalan, di tempat bisnis, di taman, atawa ngagunakeun telepon. Salian ti éta, sim kuring ogé méré kasaksén ka tatangga, batur gawé, batur sakola, sarta baraya lamun aya kasempetan nu cocog. Upaya-upaya ieu méré kasempetan ka jutaan jalma di sakuliah dunya sangkan ngarungu warta hadé ngeunaan kasalametan.—Jabur 96:2.

Naha Sadérék palay nyarioskeun warta pikabungaheun ngeunaan Karajaan Allah sarta mangpaatna pikeun urang dina mangsa pikahareupeun? Ieu warta pangharepan sanés kanggo disimpen. Geura caritakeun ka nu sanésna!

  • ”Injil Kasalametan” naon nu kudu diuarkeun?

  • Kumaha Saksi-Saksi Yéhuwa nyonto tuladan Yésus dina ngawarta?