Allah miharep urang hirup tengtrem tur bagja salanggengna di bumi pirdus!

Sadérék tiasa waé tumaros, ’Naha enya kitu?’ Alkitab ngunggelkeun yén Karajaan Allah anu bakal ngawujudkeunana, sarta Allah miharep sadaya jalmi diajar ngeunaan éta Karajaan sarta pangersa-Na pikeun urang.​—Jabur 37:11, 29; Yesaya 9:7.

Allah miharep urang narima mangpaat tina bingbingana-Na.

Ibarat bapa nu miharep nu panghadéna pikeun anakna, Rama urang nu di sawarga miharep urang bagja salanggengna. (Yesaya 48:17, 18) Mantenna jangji yén jalmi anu ”ngalampahkeun pangersa Allah mah bakal hirup salalanggengna”.​—1 Yohanes 2:17.

Allah miharep urang milampah jalan-jalan-Na.

Alkitab ngunggelkeun yén Nu Nyiptakeun urang seja ’ngawulang pilampaheun’ sangkan urang bisa napak kana jalan pituduh-Na. (Yesaya 2:2, 3) Mantenna tos ngaorganisasi umat ”nu ngemban pajenengana-Na” pikeun ngawawarkeun pangersa-Na ka sakuliah dunya.​—Rasul 15:14, Alkitab Bahasa Sunda Edisi Formal 1997.

Allah miharep urang satunggal dina ibadah ka Mantenna.

Ibadah anu murni ka Yéhuwa ngabeungkeut jalma-jalma ku kanyaah, lain mecah belah maranéhna. (Yohanes 13:35) Kiwari, saha anu ngajarkeun carana kumawula ka Allah dina kasatunggalan? Mangga pilari waleranana dina ieu brosur.