Finlandia

Ngajar

Ngangon

Masihan kasaksén

Dina organisasi sim kuring, teu aya pendéta. Sabalikna, aya pangurus jamaah atawa kokolot sidang nu nyumponan sarat nu ditetepkeun pikeun ’ngurus jamaah Allah’, saperti di sidang Kristen nu mimiti. (Rasul 20:28) Maranéhna téh priya-priya nu kuat sacara rohani nu nyangking tanggung jawab di sidang sarta ngangon domba-domba Allah kalawan enya-enya, iklas sakumaha anu dipikahoyong ku Allah, henteu aral subaha. Tapi kajurung ku enya-enya hayang ngurus, sanajan teu dibayar. (1 Petrus 5:1-3) Naon nu dipigawé ku maranéhna pikeun sim kuring?

Ngurus sarta ngaraksa sim kuring. Para kokolot sidang ngabingbing sarta nangtayungan sidang sacara rohani. Ku lantaran sadar yén Allah tos mercayakeun pancén penting ieu, para kokolot teu ngawasa ka umat Allah; sabalikna, maranéhna ngupayakeun kabagjaan sarta karaharjaan rohani sim kuring. (2 Korinta 1:24) Sakumaha pangangon nu enya-enya dina niténan unggal dombana, kitu deui para kokolot ngupayakeun wanoh ka unggal anggota sidang.—Siloka 27:23.

Ngajar sim kuring carana milampah pangersa Allah. Unggal minggu, para kokolot ngajar di pasamoan sidang pikeun nguatkeun iman sim kuring. (Rasul 15:32) Priya-priya nu satia ieu ogé jadi tuladan dina kagiatan pangwawaran Injil, gawé babarengan sarta ngalatih sim kuring dina sagala rupa kagiatan pangwawaran.

Méré naséhat pribadi pikeun sim kuring. Pikeun nyumponan kabutuhan rohani sim kuring masing-masing, para kokolot sakapeung nepungan sim kuring di imah atawa di Balé Karajaan pikeun méré bantuan sarta panglilipur tina Alkitab.—Yakobus 5:14, 15.

Salian pancén di sidang, kalolobaan kokolot ogé boga pagawéan sarta tanggung jawab kulawarga anu ngabutuhkeun waktu sarta perhatian. Ieu sadérék-sadérék nu garetol téh kudu dipihormat.—1 Tesalonika 5:12, 13.

  • Naon nu dilakonan ku kokolot sidang?

  • Kumaha carana kokolot sidang niténan sim kuring?