Kapuloan Solomon

Kanada

Afrika Kidul

Para anggota kulawarga Bétel ngawula di rupa-rupa departemén pikeun ngurus kagiatan pangwawaran di hiji nagara atawa leuwih. Aya nu ngawula jadi tim panarjamah, nyitak majalah, ngajilid buku, ngirim bacaan, nyieun rekaman audio/vidéo, atawa ngurus nu séjénna.

Panitia Cabang nalingakeun kagiatan. Badan Pingpinan mercayakeun lancarna kagiatan unggal kantor cabang ka Panitia Cabang, nu diwangun ku para kokolot sidang nu parigel sarta pangalaman, nu jumlahna tiluan atawa leuwih. Éta panitia salawasna méré laporan ka Badan Pingpinan ngeunaan kamajuan sarta masalah nu aya di unggal nagara nu ditalingakeun ku maranéhna. Laporan sarupa kitu ngabantu Badan Pingpinan nyieun putusan ngeunaan topik nu kudu dipedar dina publikasi nu bakal datang sarta di pasamoan ogé di kongrés. Wakil-wakil ti Badan Pingpinan rutin diutus ka cabang-cabang pikeun méré pituduh ka Panitia Cabang ngeunaan carana ngajalankeun pancén maranéhna. (Siloka 11:14) Ieu wakil kantor pusat bakal nepikeun hutbah dina acara nu istiméwa nu diayakeun pikeun ngajurung jalma-jalma nu aya di wewengkon éta cabang.

Ngarojong sidang-sidang di wewengkon cabangna. Dulur-dulur nu nyangking tanggung jawab di kantor cabang ngidinan diwangunna sidang-sidang anyar. Maranéhna ogé ngatur kagiatan panaratas, utusan injil, sarta pangawas wilayah nu kumawula di wewengkon éta cabang. Maranéhna ngaorganisasi kongrés, ngoordinasi pangwangunan Balé Karajaan nu anyar, sarta mastikeun sangkan bacaan dikirim pikeun nyumponan kabutuhan sidang-sidang. Ku ayana rojongan ti kantor cabang, kagiatan pangwawaran bisa dijalankeun kalawan tartib sarta rapih.—1 Korinta 14:33, 40.

  • Kumaha Panitia Cabang ngabantu Badan Pingpinan?

  • Naon waé nu dipigawé di kantor cabang?