Saulus téh urang Rum nu lahir di Tarsus. Manéhna urang Parisi nu ahli Hukum Yahudi. Saulus ngéwa ka urang Kristen. Boh awéwé boh lalaki, kabéh disérédan ti imah-imah jeung diasupkeun ka panjara. Saulus ogé nangtung jeung ningalikeun basa gorombolan jalma ngabalédogan Stépanus ku batu nepi ka paéh.

Tapi, Saulus teu puas ngan néwak urang Kristen di Yérusalém wungkul. Saulus ménta ka imam agung supaya dikirim ka Damsik. Manéhna hayang nyiksa urang Kristen di ditu. Pas téréh nepi, bray cahaya moncorong nyebrot Saulus, manéhna nepi ka labuh. Terus aya sora, ’Saulus, ku naon manéh nganiaya urang?’ Saulus nanya, ’Saha Juragan téh?’ Dijawabna, ’Urang téh Yésus. Ayeuna indit ka Damsik, manéh bakal diajar naon nu kudu dilakukeun.’ Reup Saulus teu bisa ningali nanaon! Manéhna nepi ka kudu ditungtun ka Damsik.

Di Damsik, aya urang Kristen soléh, ngaranna Ananias. Dina titingalian, Yésus nitah Ananias, ’Indit ka imah Yudas di Jalan Lempeng, téangan Saulus.’ Ceuk Ananias, ’Éta jalmi sok ngasupkeun murid Juragan ka panjara!’ Tapi Yésus ngomong, ’Jung téangan baé. Urang geus milih manéhna pikeun nguarkeun warta hadé ka loba bangsa.’

Ananias indit manggihan Saulus, pokna, ’Sadérék Saulus, Yésus ngutus urang supaya manéh bisa ningali deui.’ Bray Saulus bisa ningali deui! Saulus diajar ngeunaan Yésus, terus jadi murid. Sanggeus dibaptis jadi urang Kristen, Saulus jeung dulur-dulur saimanna nguarkeun  warta di imah-imah ibadah. Bayangkeun, urang Yahudi pasti haréraneun ningali Saulus nyarita ngeunaan Yésus! Ceuk maranéhna, ’Lainna ieu téh nu sok maéhan murid Yésus?’

Saulus nguarkeun warta di Damsik salila tilu taun. Urang Yahudi ngéwaeun jeung boga rencana maéhan Saulus. Tapi sadérék-sadérék nyahoeun, terus mantuan Saulus kabur. Saulus diloloskeun jeung diturunkeun dina karanjang ti luhur témbok kota.

Waktu ka Yérusalém, Saulus hayang ngagabung jeung urang Kristen di ditu. Tapi, maranéhna sarieuneun. Terus Barnabas, saurang murid nu bageur, mawa Saulus ka para rasul. Barnabas ngayakinkeun para rasul yén Saulus bener-bener geus barobah. Ahirna, Saulus jeung sidang di Yérusalém sumanget nguarkeun warta hadé. Terus, Saulus dikenal sabagé Paulus.

’”Kristus Yesus sumping ka dunya pikeun nyalametkeun jalma dosa” . . . Bapa nu pangjahatna ti sakur anu doraka.’​—1 Timoteus 1:15