Pindah kana eusi

Pindah kana daptar eusi

Saksi-Saksi Yéhuwa

Pilih basa Sunda

Palajaran tina Kisah-Kisah Alkitab

Buku ieu nyaritakeun kisah ti awal ciptaan, lahirna Yésus sarta palayananana, nepi ka datangna Karajaan.

Surat ti Badan Pingpinan

Kumaha carana ngagunakeun buku ieu?

PALAJARAN 1

Allah Nyiptakeun Jagat Raya

Alkitab nyaritakeun yén Allah nyiptakeun jagat raya. Saacan nyiptakeun nu séjénna, ku naon Allah nyiptakeun hiji malaikat heula?

PALAJARAN 2

Allah nyiptakeun Lalaki jeung Awéwé

Allah nyiptakeun lalaki jeung awéwé nu mimiti pikeun hirup di taman Éden. Maranéhna bisa boga kulawarga sarta nyieun sakabéh bumi jadi pirdaus.

PALAJARAN 3

Adam jeung Hawa Teu Nurut ka Allah

Naon nu ngabédakeun hiji tangkal di taman Éden? Ku naon Hawa ngadahar buahna?

PALAJARAN 4

Ambek Nepi ka Maéhan

Allah narima kurban Habil, tapi nolak kurban Kain. Kain jadi ambek pisan, terus ngalakukeun hal nu goréng.

PALAJARAN 5

Bahtera Nuh

Waktu malaikat-malaikat jahat kawin jeung awéwé-awéwé di bumi, maranéhna ngahasilkeun raksasa nu sok nindes. Kajahatan aya di mana-mana.Tapi Nuh béda, manéhna nyaah jeung nurut ka Allah.

PALAJARAN 6

Dalapan Urang nu Salamet

Hujan turun salila 40 poé 40 peuting. Nuh jeung kulawargana di jero bahtera leuwih ti sataun. Ahirna, maranéhna bisa kaluar ti bahtera.

PALAJARAN 7

Munara Babul

Jalma-jalma hayang nyieun munara anu puncakna nepi ka langit. Ku naon Yéhuwa nyieun maranéhna ngomong rupa-rupa basa?

PALAJARAN 8

Ibrahim jeung Sarah Nurut ka Allah

Ku naon Ibrahim jeung Sarah ngajual imahna di kota, terus ngumbara di tanah Kanaan?

PALAJARAN 9

Ahirna Boga Anak!

Kumaha Allah nyumponan jangji-Na ka Ibrahim? Saha anak nu dimaksud, Ishak atawa Ismail?

PALAJARAN 10

Inget Pamajikan Elut!

Allah nurunkeun hujan seuneu jeung walirang ka Sadumu jeung Gomora. Ku naon kota-kota éta dibasmi? Ku naon urang kudu inget kana pamajikan Elut?

PALAJARAN 11

Iman nu Diuji

Allah nitah Ibrahim, ’Anak manéh nu ngan hiji-hijina, kurbankeun di hiji gunung di tanah Moria.’ Kumaha Ibrahim nyanghareupan ujian iman ieu?

PALAJARAN 12

Yakub Meunang Warisan

Ishak jeung Rabéka boga budak kembar, ngaranna Ésau jeung Yakub. Sabagé budak cikal, Ésau boga warisan istiméwa. Ku naon éta ditukeurkeun ku samangkok bubur?

PALAJARAN 13

Yakub Akur Deui jeung Ésau

Kumaha Yakub narima berkah ti malaikat? Jeung naon nu dilakukeun manéhna supaya akur deui jeung Ésau?

PALAJARAN 14

Budak Beulian nu Nurut ka Allah

Sanajan geus ngalakukeun nu bener, Yusup tetep sangsara pisan. Ku naon?

PALAJARAN 15

Yéhuwa Teu Ninggalkeun Yusup

Sanajan Yusup jauh ti kulawargana, Yéhuwa kabukti terus nyalindungan manéhna.

PALAJARAN 16

Saha Ayub téh?

Manéhna tetep satia ka Yéhuwa sanajan kaayaanana keur hésé.

PALAJARAN 17

Musa Milih Nyembah Yéhuwa

Pas keur orok, Musa disalametkeun ku indungna ku cara nu hébat.

PALAJARAN 18

Hurung Tapi Teu Kahuru

Ku naon éta tangkal cucuk teu kahuru?

PALAJARAN 19

Tilu Hukuman Mimiti

Ku sabab adigung, Piraon embung ngalakukeun hal nu sabenerna gampang, bangsana jadi sangsara.

PALAJARAN 20

Genep Hukuman Saterusna

Naon bédana hukuman-hukuman ieu jeung tilu hukuman saacanna?

PALAJARAN 21

Hukuman ka Sapuluh

Hukuman ieu sakitu hébatna nepi ka Piraon ahirna nyerah.

PALAJARAN 22

Mujijat di Laut Beureum

Piraon ditarajang ku sapuluh hukuman, tapi naha enya manéhna tahan kana mujijat Allah?

PALAJARAN 23

Jangji ka Yéhuwa

Waktu keur kémah di Gunung Sinai, bangsa Israil nyieun jangji nu istiméwa ka Allah.

PALAJARAN 24

Jangji nu Dilanggar

Waktu Musa narima Sapuluh Paréntah, jalma-jalma kalah ka ngalakukeun dosa beurat.

PALAJARAN 25

Tabernakel keur Ibadah

Dina kémah istiméwa aya peti perjangjian.

PALAJARAN 26

Dua Belas Mata-Mata

Yosua jeung Kaléb béda ti sapuluh mata-mata nu ngintip tanah Kanaan.

PALAJARAN 27

Maranéhna Barontak ka Yéhuwa

Korah, Datan, Abiram, jeung 250 baladna teu paham hiji hal penting ngeunaan Yéhuwa.

PALAJARAN 28

Kaldé nu Bisa Ngomong

Éta kaldé ningali malaikat nu teu bisa ditingali ku Balhum.

PALAJARAN 29

Yéhuwa Milih Yosua

Allah masihan paréntah-paréntah ka Yosua nu bisa ngabantu urang ogé ayeuna.

PALAJARAN 30

Rahab Nyumputkeun Mata-Mata

Témbok-témbok Yériho raruntuh, tapi imah Rahab tetep weweg sanajan aya dina témbok kota.

PALAJARAN 31

Yosua jeung Urang Gibon

Yosua ngadoa ka Allah, ”Panonpoe, geura ngarandeg.” Naha Allah ngajawab doana?

PALAJARAN 32

Pamingpin Anyar jeung Dua Awéwé Wani

Sanggeus Yosua maot, urang Israil nyembah aallahan. Hirupna sangsara. Tapi aya bantuan ti Hakim Barak, nabi istri Débora, jeung Yaél sarta patok kémahna.

PALAJARAN 33

Rut jeung Naomi

Dua awéwé nu salakina geus maot balik ka Israil. Salah sahijina nyaéta Rut. Rut digawé di sawah. Boas merhatikeun manéhna.

PALAJARAN 34

Gidion Ngéléhkeun Urang Midian

Sanggeus ditindes ku urang Midian, urang Israil ménta tulung ka Yéhuwa. Kumaha pasukan Gidion nu ngan saeutik bisa ngéléhkeun 135.000 pasukan musuh?

PALAJARAN 35

Hana Ngadoa Ménta Anak Lalaki

Élkana mawa Hana, Pénina, jeung barudakna ibadah ka tabernakel di Silo. Di ditu, Hana ngadoa ménta anak lalaki. Taun hareupna Samuél lahir!

PALAJARAN 36

Jangji Yépta

Naon jangji Yépta, jeung ku naon Yépta jangji kitu? Kumaha sikep anak awéwé Yépta ngeunaan jangji bapana?

PALAJARAN 37

Yéhuwa Ngomong ka Samuél

Imam Agung Éli boga dua anak lalaki nu jadi imam di tabernakel. Maranéhna teu nurut kana hukum Allah, béda jeung Samuél. Yéhuwa manggil Samuél.

PALAJARAN 38

Yéhuwa Ngajadikeun Simson Kuat

Allah nyieun Simson kuat jang ngalawan urang Pélisti. Tapi, pas nyieun putusan nu salah, urang Pélisti néwak manéhna.

PALAJARAN 39

Raja Israil nu Mimiti

Allah masihan hakim jang mingpin bangsa Israil, tapi maranéhna hayangeun raja. Samuél ngalantik Saul jadi raja, tapi ahirna Yéhuwa nolak Saul. Ku naon?

PALAJARAN 40

Daud jeung Goliat

Yéhuwa milih Daud jadi raja Israil nu saterusna, Daud ngabuktikeun manéhna pantes dipilih.

PALAJARAN 41

Daud jeung Saul

Ku naon hiji lalaki ngéwa ka lalaki séjén, sarta kumaha sikep lalaki nu dipikangéwana?

PALAJARAN 42

Yonatan nu Wani tur Satia

Putrana raja jadi sobat Daud.

PALAJARAN 43

Dosa Raja Daud

Putusan goréng mawa loba masalah.

PALAJARAN 44

Bait keur Yéhuwa

Allah ngabulkeun paménta Raja Suléman jeung masihan manéhna kahormatan.

PALAJARAN 45

Karajaan nu Kabagi

Loba urang Israil teu nyembah Yéhuwa deui.

PALAJARAN 46

Kajadian di Gunung Karmél

Saha Allah nu bener téh? Yéhuwa atawa Baal?

PALAJARAN 47

Yéhuwa Nguatkeun Élias

Naha hidep percaya yén Yéhuwa ogé bisa nguatkeun hidep?

PALAJARAN 48

Anak Saurang Randa Hirup Deui!

Dua mujijat di hiji imah!

PALAJARAN 49

Si Ratu Jahat Dihukum

Isebél boga rencana jang maéhan urang Israil nu ngaranna Nabot demi ngarebut kebon anggurna! Yéhuwa ningali kajahatan jeung kateuadilan manéhna.

PALAJARAN 50

Yéhuwa Ngunggulkeun Yosapat

Raja Yosapat nu bageur ngadoa ka Allah pas Yuda rék diserang ku musuh-musuh.

PALAJARAN 51

Panglima Perang jeung Budak Leutik

Hiji budak Israil méré nyaho dununganana ngeunaan kawasa Yéhuwa nu luar biasa, nu hasilna bakal ajaib.

PALAJARAN 52

Kuda jeung Karéta Seuneu Yéhuwa

Palayan Élisa ningali ’anu nyarengan ka urang leuwih loba ti batan éta’.

PALAJARAN 53

Yoyada nu Wani

Imam nu satia pahareup-hareup jeung si ratu jahat.

PALAJARAN 54

Yéhuwa Sabar ka Yunus

Ku naon hiji nabi Allah bisa nepi ka dilegleg ku lauk gedé? Kumaha cara manéhna kaluar? Naon nu diajarkeun ku Yéhuwa ka manéhna?

PALAJARAN 55

Malaikat Yéhuwa Nyalindungan Hiskia

Musuh-musuh Yuda ngomong yén Yéhuwa moal nyalindungan umat-Na, tapi éta teh salah!

PALAJARAN 56

Yosia Cinta Hukum Allah

Yosia jadi raja pas umurna dalapan taun. Manéhna ngabantu rahayatna ibadah ka Yéhuwa.

PALAJARAN 57

Yéhuwa Ngutus Yérmia

Warta nu diuarkeun ku nabi ngora ieu nyieun para pajabat ambek.

PALAJARAN 58

Yérusalém Diancurkeun

Urang Yuda terus nyembah brahala, jadi Yéhuwa ninggalkeun maranéhna.

PALAJARAN 59

Opat Budak Ngora nu Satia

Barudak ngora ti Yuda geus tékad rék satia ka Yéhuwa sanajan keur aya di karaton raja Babul.

PALAJARAN 60

Karajaan nu Moal Binasa

Daniél nerangkeun harti impian anéh Nébukadnésar.

PALAJARAN 61

Maranéhna Embung Sujud

Sadrah, Mésah, jeung Abédnégo embung nyembah patung emasna raja Babul.

PALAJARAN 62

Karajaan nu Saperti Tangkal Gedé

Nébukadnésar ngimpi ngeunaan mangsa kahareupna sorangan.

PALAJARAN 63

Tulisan dina Témbok

Iraha tulisan anéh muncul, sarta naon hartina?

PALAJARAN 64

Daniél di Guha Singa

Hayu ngadoa ka Yéhuwa unggal poé, siga Daniél!

PALAJARAN 65

Éster Nyalametkeun Bangsana

Sanajang urang asing jeung yatim pahatu, éta awéwé jadi ratu.

PALAJARAN 66

Ésra Ngajarkeun Hukum Allah

Sanggeus ngadéngékeun Ésra, urang Israil nyieun jangji nu istiméwa ka Allah.

PALAJARAN 67

Témbok Yérusalém

Néhémia nyaho yén musuh-musuhna rék nyerang. Ku naon manéhna teu sieuneun?

PALAJARAN 68

Élisabét Boga Orok

Ku naon salakina Élisabét dibéré nyaho yén manéhna bakal bisu nepi ka orokna borojol?

PALAJARAN 69

Jabrail Sumping ka Mariam

Malaikat méré nyaho hiji hal nu bakal ngarobah hirup awéwé éta.

PALAJARAN 70

Malaikat Ngumumkeun Kalahiran Yésus

Sanggeus ngadéngé kalahiran Yésus, nu ngajaraga domba langsung indit.

PALAJARAN 71

Yéhuwa Nyalindungan Yésus

Raja nu jahat hayang maéhan Yésus.

PALAJARAN 72

Waktu Yésus Rumaja

Ku naon para guru di bait tajub ka Yésus?

PALAJARAN 73

Yohanes Nyiapkeun Jalan keur Mésias

Pas geus gedé, Yohanes jadi nabi. Manéhna ngajarkeun yén Mésias téréh datang. Kumaha réaksi jalma-jalma?

PALAJARAN 74

Yésus Jadi Mésias

Naon maksud Yohanes pas ngomong yén Yésus téh Anak Domba Allah?

PALAJARAN 75

Si Sétan Nguji Yésus

Si Sétan nguji Yésus tilu kali. Naon waé gogodana? Kumaha jawaban Yésus?

PALAJARAN 76

Yésus Ngusir Nu Jualan di Bait

Ku naon sasatoan disabetan sarta méja-méja tukang nalukeuran duit dibalik-balikkeun ku Yésus?

PALAJARAN 77

Awéwé di Sisi Sumur

Awéwé Samaria di sisi sumur Yakub héraneun pas Yésus ngajak ngobrol. Naon sababna? Naon nu dibéré nyaho ku Yésus, nu can pernah dibéjaan ka sasaha?

PALAJARAN 78

Yésus Nguarkeun Warta Karajaan

Yésus ngajak sababaraha jalma di antara murid-muridna pikeun ’ngala jelema’. Terus, Yésus ngalatih 70 muridna pikeun nguarkeun warta hadé.

PALAJARAN 79

Yésus Nyieun Loba Mujijat

Ka mana waé Yésus indit, nu garering ménta tulung. Yésus nyageurkeun maranéhna. Malah, Yésus ngahirupkeun deui budak awéwé leutik nu geus maot.

PALAJARAN 80

Dua Belas Rasul Yésus

Jang naon Yésus milih maranéhna? Hidep apal saha waé maranéhna téh?

PALAJARAN 81

Hutbah di Gunung

Yésus ngajarkeun palajaran penting ka jalma réa nu geus ngarumpul.

PALAJARAN 82

Yésus Ngajarkeun Carana Ngadoa

Yésus ngajar murid-muridna pikeun terus ménta naon?

PALAJARAN 83

Yésus Méré Dahar ku Mujijat

Mujijiat ieu ngajarkeun naon ngeunaan Yésus jeung Yéhuwa?

PALAJARAN 84

Yésus Leumpang dina Cai

Bayangkeun kumaha parasaan para rasul pas ningali mujijat ieu!

PALAJARAN 85

Yésus Nyageurkeun dina Poé Sabat

Ku naon teu kabéh jalma resep kana tindakan Yésus?

PALAJARAN 86

Yésus Ngahirupkeun Deui Lasarus

Pas ningali Maria ceurik, Yésus ogé milu ceurik. Tapi cipanon maranéhna téh langsung ganti jadi kabagjaan.

PALAJARAN 87

Jamuan nu Pangahirna

Yésus méré paréntah penting ka para rasul pas jamuan nu pangahirna.

PALAJARAN 88

Yésus Ditéwak

Yudas Iskariot mawa pasukan nu maké pedang jeung gegendir ka taman Gétsemané jang néwak Yésus.

PALAJARAN 89

Yésus Teu Diaku ku Pétrus

Aya kajadian naon di palataran imah Kayapas? Naon nu dialaman ku Yésus di jero imah éta?

PALAJARAN 90

Yésus Maot di Golgota

Ku naon Pilatus ngantep Yésus dipaéhan?

PALAJARAN 91

Yésus Dihirupkeun Deui

Aya kajadian ajaib naon sanggeus Yésus dipaéhan?

PALAJARAN 92

Para Nalayan Ningali Yésus

Naon nu dilakukeun Yésus supaya maranéhna merhatikeun Yésus?

PALAJARAN 93

Yésus Balik ka Sawarga

Saacanna, anjeunna méré paréntah penting ka murid-murid.

PALAJARAN 94

Murid-Murid Dibéré Roh Suci

Maranéhna meunang kawasa ajaib naon ti roh suci?

PALAJARAN 95

Maranéhna Moal Eureun!

Para pamingpin agama geus maéhan Yésus. Ayeuna, maranéhna rék ngeureunkeun murid-muridna. Tapi, murid-murid teu eureun.

PALAJARAN 96

Yésus Milih Saulus

Saulus téh musuh urang Kristen nu sok nyiksa, tapi manéhna barobah.

PALAJARAN 97

Kornélius Narima Roh Suci

Ku naon Allah ngutus Pétrus ka imah lalaki nu lain urang Yahudi ieu?

PALAJARAN 98

Ajaran Kristen Sumebar

Paulus jeung batur saperjalananana nguarkeun warta ka tempat-tempat nu jauh.

PALAJARAN 99

Kapala Panjara Jadi Urang Kristen

Ku naon Paulus jeung Silas dipanjara? Kumaha kapala panjara bisa jadi urang Kristen?

PALAJARAN 100

Paulus jeung Timoteus

Dua lalaki ieu sosobatan sarta digawé babarengan salila mangtaun-taun.

PALAJARAN 101

Paulus Diutus ka Rum

Perjalanan téh pinuh ku bahaya, tapi teu aya kasusah nu nyieun Paulus eureun nguarkeun warta.

PALAJARAN 102

Titingalian Yohanes

Yésus méré sababaraha titingalian ngeunaan mangsa kahareup ka Yohanes.

PALAJARAN 103

’Karajaan Ama Mugi Datang’

Titingalian Yohanes nunjukkeun kumaha Karajaan Allah bakal ngarobah bumi.