Pindah kana eusi

Pindah kana daptar eusi

Saksi-Saksi Yéhuwa

Pilih basa Sunda

 PALAJARAN 9

Kumaha Cara nu Hadé pikeun Nyiapkeun Bahan Pasamoan?

Kumaha Cara nu Hadé pikeun Nyiapkeun Bahan Pasamoan?

Kamboja

Ukraina

Lamun Sadérék keur diajar Alkitab jeung Saksi-Saksi Yéhuwa, tangtu Sadérék bakal nyiapkeun heula bahan palajaranana. Kitu ogé, sangkan meunang saloba-lobana mangpaat, bahan pasamoan kudu disiapkeun saacanna. Gedé mangpaatna lamun urang boga kabiasaan diajar nu bener.

Tangtukeun waktu jeung tempat pikeun diajar. Iraha Sadérék paling bisa konséntrasi? Naha isuk-isuk saacan digawé atawa peuting sanggeus barudak saré? Sanajan Sadérék teu bisa lila diajarna, tangtukeun sabaraha lila Sadérék rék diajar jeung pastikeun ulah aya nu ngaganggu. Téangan tempat nu sepi, jeung singkirkeun sagala gangguan, misalna mareuman radio, TV, jeung handphone. Pék ngadoa saacan diajar sangkan pikiran Sadérék teu ngarancabang jeung bisa konséntrasi diajar Firman Allah.—Pilipi 4:6, 7.

Tandaan bahanna, jeung siapkeun komentar. Mimitina, tingali bahanna sacara umum. Pikirkeun jejer artikel atawa pasalna, perhatikeun naon patalina unggal subjejer jeung téma, sarta tingali gambar jeung pananya nu aya dina tungtung artikel nu nandeskeun topik-topik utamana. Tuluy, baca unggal paragrap jeung téangan jawaban tina pananyana. Buka jeung baca ayat-ayat nu disebutkeun sarta pikirkeun patalina jeung bahan nu keur dibahas. (Rasul 17:11) Waktu Sadérék manggihan jawabanana, garisan atawa tandaan kecap jeung frasa penting dina paragrap sangkan Sadérék inget kana jawabanana. Terus, dina pasamoan, Sadérék bisa ngacung lamun Sadérék hayang méré komentar singget maké kekecapan sorangan.

Ku cara mariksa rupa-rupa topik nu dibahas unggal minggu dina pasamoan, ’sisimpenan’ pangaweruh Alkitab Sadérék bakal beuki loba.—Mateus 13:51, 52.

  • Sadérék bisa mekarkeun kabiasaan naon?

  • Kumaha Sadérék bisa nyiapkeun komentar pikeun pasamoan?