1. Naha agama nu bener téh ngan aya hiji?

”Sing awas ka nabi-nabi palsu!”​—MATEUS 7:15.

Ceuk batur, kabéh agama téh alus. Tapi Sadérék pasti satuju, agama nu bener kudu ngajarkeun bebeneran. Jadi, naha bisa kabéh agama ngajarkeun bebeneran, bari jeung pangajaranana béda-béda? Kumaha ceuk Kitab Suci? Gusti ngan narima ibadah nu luyu jeung Firman-Na. Nabi Isa ogé ngan ngajarkeun hiji agama nu sajati, nu diibaratkeun siga jalan nu nungtun kana hirup langgeng. Ceuk anjeunna, ”ngan saeutik” nu manggihan éta jalan. (Mateus 7:14) Kabéh panganut ibadah sajati ngahiji dina éta jalan.​—Epesus 4:4, 5. Baca Yohanes 4:23, 24, ”SF”; 14:6.

Tingali vidéo Naha Kabeh Cara Ibadah Ditarima ku Gusti?

2. Kumaha ceuk Nabi Isa ngeunaan agama Kristen nu palsu?

”Ngakuna mah nyaho ka Allah, ari kalakuanana ingkar ti Allah.”​—TITUS 1:16.

Agama-agama nu ngakuna Kristen téh kabagi-kabagi, pangajaranana ogé béda-béda. Nabi Isa geus ngingetkeun, bakal aya guru-guru palsu nu ngajarkeun kabohongan di antara urang Kristen. Maranéhna katingali siga panganut ibadah sajati, ngakuna mah Kristen. Kumaha carana ngabédakeun mana urang Kristen sajati jeung palsu? Éta kaciri tina sipat jeung laku lampahna. Urang Kristen sajati ngan aya dina ibadah nu sajati. Baca Mateus 24:24; Yohanes 13:35.

3. Naon ciri-ciri panganut ibadah nu sajati?

Perhatikeun lima cirina:

  • Maranéhna percaya yén Alkitab téh Firman ti Gusti. Maranéhna upaya pikeun ngajalankeun pangajaran Alkitab. Jadi, agama nu sajati henteu ngajarkeun pamikiran manusa. (Mateus 15:7-9) Laku lampah panganutna sajalan jeung pangajaran nu diuarkeun. Baca Yohanes 17:17; 2 Timoteus 3:16, 17.

  •   Maranéhna ngamulyakeun nami Gusti, nyaéta Yéhuwa. Para nabi, saperti Musa jeung Daud, nyebut jeung ngamulyakeun nami Gusti. (Budalan 3:15; Jabur 8:1, NW) Nabi Isa ogé ngamulyakeun nami Gusti ku cara méré nyaho nami-Na ka jalma-jalma. Anjeunna ngabantu jalma-jalma kenal ka Gusti sarta ngajar maranéhna ngadoa sangkan nami Gusti disucikeun. (Mateus 6:9) Di daérah Sadérék, agama naon nu nguarkeun nami Gusti? Baca Pamindo 32:3.

  • Maranéhna ngawartakeun Karajaan Allah. Gusti ngutus Nabi Isa pikeun nguarkeun warta Karajaan. Karajaan Allah téh hiji-hijina harepan pikeun manusa. Nabi Isa terus nguarkeunana nepi ka anjeunna maot. (Lukas 4:43; 8:1; 23:42, 43) Anjeunna gé ngomong yén murid-muridna bakal nguarkeun nu sarua. Lamun aya nu nyaritakeun Karajaan Allah ka Sadérék, agama naon nu dianutna? Baca Mateus 24:14.

  • Maranéhna teu pipilueun kana urusan dunya. Sadérék bisa ningali yén panganut ibadah nu sajati téh béda. Maranéhna teu pipilueun urusan pulitik atawa hal-hal sarupa kitu, saperti protés atawa démo. (Yohanes 17:16; 18:36) Sikep jeung laku lampahna gé henteu kasar siga jalma-jalma di dunya ieu. Baca Yakobus 4:4.

  • Maranéhna bener-bener silih pikanyaah. Kitab Suci ngajar urang supaya ngahargaan kabéh suku bangsa. Agama-agama palsu sok ngadukung perang, tapi nu nganut agama sajati mah moal ngadukung perang. (Mika 4:1-3) Tapi, urang Kristen sajati réla maké waktu jeung pangabogana pikeun mantuan jeung ngagedékeun haté batur. Baca Yohanes 13:34, 35; 1 Yohanes 4:20.

4. Naha Sadérék bisa ngabédakeun mana agama nu bener jeung nu henteu?

Agama naon nu kabéh pangajaranana dumasar kana Firman ti Gusti? Agama naon nu ngamulyakeun nami Gusti? Agama naon nu nguarkeun warta yén Karajaan Allah téh hiji-hijina harepan keur umat manusa? Agama naon nu umatna silih pikanyaah jeung teu ngadukung perang? Kumaha ceuk Sadérék? Baca 1 Yohanes 3:10-12.