1. Kumaha asal usul kajahatan?

Gusti masihan loba waktu pikeun ngabuktikeun yén pamaréntahan manusa teu bisa nyingkirkeun masalah di dunya

Basa diciptakeun ku Gusti, kabéh malaikat téh sampurna jeung bageur, euweuh nu jahat. Tapi, aya hiji malaikat nu barontak. Manéhna disebut Sétan sabab ”henteu nyepeng pageuh bebeneran”. (Yohanes 8:44, NW) Sétan hayang disembah, padahal ngan Gusti nu layak disembah. Sétan ngabohong jeung ngagoda Hawa supaya nurut ka manéhna, lain ka Gusti. Adam gé milu teu taat. Lantaran putusanana, ayeuna loba jalma sangsara jeung maot. Baca Kajadian 3:1-6, 19.

Mimitina Sétan barontak ka Gusti téh nyaéta basa manéhna ngagoda Hawa. Manéhna nangtang hak Gusti sabagé Pangawasa. Kalolobaan manusa ogé nuturkeun Sétan, nolak Gusti sabagé Pangawasa. Ku kituna, ”saalam dunya dibawah” kakawasaan Sétan.​—Yohanes 14:30. Baca 1 Yohanes 5:19.

2. Naha ciptaan Gusti téh aya cacadna?

Aya nu percaya, Gusti nyiptakeun nu hadé jeung nu goréng, sarta geus nangtukeun jalan hirup ciptaana-Na. Tapi, Kitab Suci ngajarkeun yén kabéh ciptaan Gusti téh sampurna. Malaikat jeung manusa bisa taat ka Mantenna. (Pamindo 32:4, 5) Gusti teu nyiptakeun urang siga robot, maksa urang ngalakukeun kahoyong-Na. Tapi, Gusti nyaah ka urang. Urang dibéré kabébasan, rék migawé nu hadé atawa nu jahat. Urang bisa ngabuktikeun kanyaah urang ka Gusti. Jadi, Gusti teu pernah nangtukeun jalan hirup urang. Baca Rum 6:16; 1 Yohanes 5:3.

3. Ku naon Gusti teu acan nyingkirkeun kasangsaraan?

FYéhuwa masih ngantep jalma-jalma barontak pikeun sababaraha waktu. Ku naon? Manusa ngarasa teu butuh Gusti sarta bisa nangtukeun sorangan mana nu bener mana nu salah. Jadi, Mantenna  masihan manusa waktu pikeun maréntah dirina sorangan. (Pandita 7:29; 8:9) Tapi sanggeus leuwih ti 6.000 taun, pamaréntahan manusa kabukti teu sanggup nyingkirkeun perang, kajahatan, kateuadilan, jeung panyakit. Baca Pandita 4:1; Budalan 9:16.

Sabalikna, pamaréntahan Gusti mah mawa mangpaat keur jalma-jalma nu taat. (Yesaya 48:17, 18) Moal lila deui, Yéhuwa bakal nyingkirkeun kabéh pamaréntahan manusa. Ngan jalma nu mihak ka Gusti nu bakal nyicingan bumi.​—Yesaya 32:18. Baca Daniel 2:44.

Tingali vidéo Ku Naon Aya Loba Kajahatan jeung Kasangsaraan?

4. Ku lantaran Gusti sabar, urang boga kasempetan naon?

Lantaran Gusti sabar, urang jadi boga kasempetan pikeun ngabuktikeun rék mihak ka saha. Cara urang hirup nunjukkeun pilihan urang. Ceuk Sétan, jalma téh taat ka Gusti lantaran mentingkeun diri, lainna nyaah ka Mantenna. Naha éta téh bener? Sadérék bisa ngabuktikeun yén Sétan téh bohong! Baca Ayub 1:8-12; Siloka 27:11.

5. Kumaha carana ngabuktikeun yén urang ngadukung Gusti nu jadi Pangawasa?

Buktikeun yén Sadérék milih Gusti sabagé Pangawasa

Urang bisa ngabuktikeunana ku cara ngajalankeun ibadah sajati sarta diajar Firman-Na, Alkitab. (Yohanes 4:23) Urang gé bisa ngabuktikeun yén urang nolak Sétan sabagé pangawasa ku cara teu pipilueun dina urusan pulitik jeung perang. Baca Yohanes 17:14.

Sétan ngagunakeun kawasana supaya hal-hal cabul jeung bahaya katingali jadi alus. Lamun urang nolak hal-hal éta, bisa jadi dulur jeung babaturan urang ngaléléwé atawa ngahina urang. (1 Petrus 4:3, 4) Naha urang rék nyobat jeung jalma nu siga kitu, atawa jeung nu nyaah ka Gusti? Naha urang rék taat kana paréntah Gusti? Lamun taat, urang kabukti satia ka Gusti sanajan ngalaman kasusah. Urang ngabuktikeun yén Sétan téh tukang bohong. Baca 1 Korinta 6:9, 10; 15:33.

Lantaran nyaah ka manusa, Gusti pasti bakal nyingkirkeun kajahatan jeung kasangsaraan. Nu mihak ka Gusti bakal hirup langgeng di bumi dina mangsa kahareup. Baca Yohanes 3:16.