1. Naha kabéh doa didangukeun ku Gusti?

Gusti hoyong kabéh jalma nyobat jeung Mantenna, salah sahiji carana ku ngadoa. (Jabur 65:3) Tapi Gusti teu ngadangukeun atawa narima kabéh doa. Contona, doa salaki moal ditarima lamun laku lampahna goréng ka pamajikan. (1 Petrus 3:7) Basa urang Israil ngalakukeun hal-hal nu goréng, Gusti teu daék ngadangukeun doa maranéhna. Tapi, Gusti bakal narima doa jalma nu daék tobat, sanajan dosana gedé. Jadi, doa téh kurnia nu istiméwa. Baca Yesaya 1:15; 55:7.

Watch the video Naha Kabeh Doa Didangukeun ku Gusti?

2. Kumaha sakuduna urang ngadoa?

Doa téh bagian tina ibadah. Jadi, urang kudu ngadoa ka Nu Nyiptakeun urang wungkul, nyaéta Yéhuwa. (Mateus 4:10; 6:9) Urang téh manusa nu teu sampurna, jadi urang kudu ngadoa ku jalan Nabi Isa, sabab anjeunna geus maot demi nebus dosa urang. (Yohanes 14:6) Yéhuwa teu hoyong urang ngadoa ku cara ngucapkeun kekecapan nu sarua terus, nu geus diapalkeun atawa ditulis. Mantenna hoyong urang ngadoa tina haté. Baca Mateus 6:7; Pilipi 4:6, 7.

Nu Nyipta bisa ngadangukeun doa sanajan diucapkeun dina jero haté. (1 Samuel 1:12, 13) Gusti hoyong urang ngadoa unggal waktu, misalna isuk-isuk pas kakara hudang, peuting pas rék saré, waktu rék dahar, atawa waktu keur aya kasusah. Baca Jabur 55:23; Mateus 15:36.

3. Ku naon urang ngumpul pikeun ibadah babarengan?

Nyobat jeung Gusti téh teu gampang, sabab urang aya di antara jalma-jalma nu teu taat kana hukum Gusti sarta teu percaya yén Gusti bakal ngajadikeun bumi tengtrem. (2 Timoteus 3:1, 4; 2 Petrus 3:3, 13) Jadi, urang butuh dikuatkeun  ku dulur-dulur saiman. Dulur-dulur gé butuh dikuatkeun ku urang. Baca Ibrani 10:24, 25.

Campur gaul jeung jalma-jalma nu nyaah ka Gusti bisa ngabantu urang nyobat jeung Gusti. Dina pakumpulan ibadah Saksi-Saksi Yéhuwa, urang bisa dikuatkeun waktu ningali iman batur. Baca Rum 1:11, 12.

4. Kumaha urang bisa jadi sobat Gusti?

Urang bisa jadi sobat Gusti ku cara diajar Kitab Suci jeung enya-enya mikirkeunana. Pék pikirkeun tindakan, naséhat, jeung jangji-jangji Gusti. Ku ngalenyepan jeung ngadoa, urang bakal ngarti sakumaha nyaah jeung bijaksanana Gusti. Baca Yosua 1:8; Jabur 1:1-3.

Urang ngan bisa nyobat jeung Gusti lamun urang boga iman ka Mantenna. Tapi, iman téh ibarat tangkal nu kudu terus dicéboran. Sangkan leuwih kuat, iman urang kudu terus dicéboran ku pamahaman Kitab Suci. Urang gé kudu terus ngalenyepan bebeneran nu jadi dasar iman urang. Baca Mateus 4:4; Ibrani 11:1, 6.

5. Naon mangpaatna jadi sobat Gusti?

Yéhuwa merhatikeun kabéh jalma nu nyaah ka Mantenna. Yéhuwa bisa ngalindungan maranéhna tina sagala hal nu ngabahayakeun iman jeung harepan maranéhna pikeun hirup langgeng. (Jabur 91:1, 2, 7-10) Mantenna ngingetan urang pikeun miceun cara hirup nu bisa ngaruksak kaséhatan jeung kabagjaan urang. Yéhuwa ngajar urang cara nu panghadéna pikeun ngajalankeun kahirupan. Baca Jabur 73:27, 28; Yakobus 4:4, 8.