Ceuk hidep, nurut ka indung bapa téh gampang teu?​— Sakapeung mah sok hésé. Ceuk hidep, Yésus nurut teu ka Yéhuwa jeung ka indung bapana?​— Conto ti Yésus bisa ngabantu hidep nurut ka indung bapa sanajan teu gampang. Hayu urang tingali caritana.

Saacan lahir ka bumi, Yésus aya di sawarga jeung Yéhuwa. Yésus nyebut Bapa ka Yéhuwa, ku sabab Yéhuwa nu nyiptakeun Yésus. Tapi, Yésus gé boga indung bapa di bumi, ngaranna Yusup jeung Mariam. Naha hidep nyaho kumaha maranéhna bisa jadi indung bapa Yésus?​—

Yéhuwa nyieun mujijat. Éta sababna Yésus bisa hirup dina kandungan Mariam sakumaha orok séjénna hirup dina kandungan indungna. Kira-kira sanggeus salapan bulan, Yésus lahir. Kitu caritana kumaha Mariam jeung Yusup, salakina, bisa jadi indung bapana Yésus di bumi.

Waktu umur 12 taun, Yésus némbongkeun kanyaahna ka Bapana, Yéhuwa. Basa éta, Yésus jeung kulawargana indit jauh ka Yérusalem pikeun ibadah ka Yéhuwa. Di jalan, waktu rék balik ka imahna, Yusup jeung Mariam kakara nyaho yén Yésus teu milu balik jeung maranéhna. Ceuk hidep, aya di mana Yésus téh?​—

Ku naon Yésus aya di bait?

Yusup jeung Mariam buru-buru balik ka Yérusalem, néangan Yésus ka mana-mana. Maranéhna hariwang sabab Yésus can kapanggih. Tapi, sanggeus tilu poé, Yésus kapanggih di bait, nyaéta tempat ibadah ka Allah. Ceuk hidep, ku naon Yésus aya di bait?​— Sabab di dinya Yésus bisa diajar ngeunaan Yéhuwa, Bapana. Yésus nyaah pisan ka Yéhuwa. Jadi, Yésus hayang diajar carana nyenangkeun Yéhuwa. Waktu geus gedé gé, Yésus tetep nurut ka Yéhuwa. Sanajan hésé jeung kudu sangsara, Yésus tetep nurut. Ari Yésus nurut teu ka Yusup jeung Mariam?​— Enya, kitu ceuk Kitab Suci.

Naon nu bisa hidep conto ti Yésus?​— Hidep ogé kudu nurut ka indung bapa, sanajan sok hésé. Lamun hidep kumaha, daék nurut ka indung bapa?​—