Pindah kana eusi

Pindah kana daptar eusi

Getol digawé téh ibarat olahraga. Mangpaatna karasa ayeuna jeung engké kahareupna

 KEUR BUDAK NGORA

11: Getol

11: Getol

NAON HARTINA?

Jalma nu getol téh lain jalma nu embung capé. Manéhna resep digawé pikeun nyumponan pangabutuhna sorangan jeung pikeun nulungan batur, sanajan nu digawékeunana téh lain pagawéan nu hébat.

KU NAON PENTING?

Daék teu daék, hirup téh loba tanggung jawabna. Jalma-jalma ayeuna mah loba nu pamalesan. Jadi, getol téh bisa nguntungkeun urang.​—Pandita 3:13.

”Ku sabab getol digawé, abdi ngarasa bungah jeung puas. Abdi jadi resep digawé. Malahan, urang bisa boga ngaran nu alus ku sabab boga kabiasaan gawé nu hadé.”​—Reyon.

PRINSIP KITAB SUCI: ”Mun hayang nyapek kudu ngoprek.”​—Siloka 14:23.

NAON NU BISA DILAMPAHKEUN?

Tuturkeun saran-saran di handap ieu sangkan boga pandangan nu bener ngeunaan pagawéan.

Sing tarampil. Leukeunan tugas naon waé, saperti tugas di imah, tugas ti sakola, atawa tugas di pagawéan. Lamun geus bisa, tingkatkeun deui, misalna gawékeun leuwih gancang atawa leuwih hadé. Beuki tarampil, hidep bakal beuki resep digawé.

PRINSIP KITAB SUCI: ”Kungsi maneh manggih jelema anu hade gawena? Jalma kitu henteu pantes aya dina lingkungan jelema biasa, sabab layak aya dina lingkungan raja-raja.”​—Siloka 22:29.

Pikirkeun mangpaatna. Dina loba kaayaan, lamun hidep ngajalankeun tanggung jawab ku cara nu hadé, mangpaatna téh karasa ogé ku batur. Misalna, lamun hidep getol ngagawékeun tugas-tugas di imah, anggota kulawarga séjénna bakal kabantu.

PRINSIP KITAB SUCI: ”Leuwih bagja mere ti batan nampa.”​—Rasul 20:35.

Ulah saukur ngalakukeun kawajiban. Ti batan gawé ngan sakadarna, coba lakukeun leuwih ti nu dipénta. Ieu téh hidep sorangan nu nangtukeun, lain lantaran kapaksa tapi lantaran kahayang sorangan.​—Mateus 5:41.

PRINSIP KITAB SUCI: ”Anjeun midamel kasaean teh ulah ku karana dipaksa ku batur, nanging ku karana suka pribadi.”​—Pilemon 14.

Kudu saimbang. Jalma nu getol téh lain jalma pamalesan, tapi ogé lain jalma nu dur-duran digawé. Manéhna saimbang, resep digawé tapi ogé boga waktu keur istirahat.

PRINSIP KITAB SUCI: ”Saur Yesus ka murid-murid, Urang nyingkir heula neangan tempat sepi ngarah rineh, jeung supaya maraneh bisa ngaso heula sakeudeung.”​—Markus 6:31.