Pindah kana eusi

Pindah kana daptar eusi

 BAGIAN 2

Sing Silih Satia

Sing Silih Satia

”Ku lantaran kitu anu geus dihijikeun ku Allah teu meunang dipisahkeun ku manusa.”Markus 10:9

Yéhuwa miharep urang sangkan ”satia” ka batur hirup. (Siloka 5:15) Éta téh penting dina perkawinan Sadérék lantaran lamun euweuh kasatiaan, moal aya kapercayaan. Dibutuhkeun kapercayaan sangkan bisa silih pikanyaah.

Jaman ayeuna, kasatiaan dina perkawinan keur diruksak. Pikeun ngajaga perkawinan, Sadérék perlu ngalakukeun dua hal.

 1 UTAMAKEUN PERKAWINAN SADÉRÉK

PITUDUH KITAB SUCI: ”Terang ka anu panghadena [pangpentingna].” (Pilipi 1:10) Salah sahiji hal nu pangpentingna dina kahirupan Sadérék nyaéta perkawinan Sadérék. Éta kudu diutamakeun.

Yéhuwa miharep Sadérék ngutamakeun batur hirup Sadérék sarta bisa ”senang-senang” babarengan. (Pandita 9:9) Yéhuwa méré pituduh ka Sadérék sangkan ulah ngabaékeun batur hirup, tapi coba téangan cara pikeun nyenangkeun haténa. (1 Korinta 10:24) Upayakeun sangkan batur hirup Sadérék ngarasa dibutuhkeun jeung dihargaan.

CARA NERAPKEUN:

  • Sacara rutin, gunakeun waktu babarengan sangkan Sadérék duaan bisa silih merhatikeun

  • Ulah mikir kumaha ”kuring” tapi kumaha ”urang duaan”

 2 JAGA HATÉ SADÉRÉK

PITUDUH KITAB SUCI: ”Sing saha anu nelek-nelek awewe bari aya sir napsu birahi, geus kaasup jinah dina hatena.” (Mateus 5:28, Sunda Formal) Jalma nu terus mikiran hal nu rucah, geus teu satia ka batur hirupna.

Yéhuwa méré pituduh sangkan Sadérék ngajaga haté Sadérék. (Siloka 4:23; Yermia 17:9) Ku kituna, Sadérék perlu ngajaga panon Sadérék. (Mateus 5:29, 30) Conto nabi Ayub nu nyieun sumpah jeung panonna, moal pelang-pelong ka awéwé bari napsu. (Ayub 31:1) Jadi, ulah sakali-kali ningali pornografi. Jeung ulah sakali-kali boga rasa bogoh ka jalma nu lain batur hirup.

CARA NERAPKEUN:

  • Témbongkeun ka nu séjén yén Sadérék bener-bener satia ka batur hirup Sadérék

  • Pikirkeun kumaha parasaan batur hirup Sadérék, jeung geura eureunkeun hubungan nu teu dipikaresep ku batur hirup Sadérék