Pindah kana eusi

Pindah kana daptar eusi

 BAGIAN 8

Lamun Aya Musibah dina Kulawarga

Lamun Aya Musibah dina Kulawarga

”Aranjeun kudu bungah ku hal ieu, sanajan ayeuna keur susah jeung prihatin ku rupa-rupa cocoba.”1 Petrus 1:6

Sanajan Sadérék ngupayakeun sangkan perkawinan jeung kulawarga tetep bagja, bisa jadi aya hal nu teu disangka-sangka nu bisa ngaruksak kabagjaan Sadérék. (Pandita 9:11) Yéhuwa nyadiakeun bantuan sangkan urang bisa nyanghareupan masalah. Lamun Sadérék nerapkeun prinsip-prinsip tina Kitab Suci, Sadérék jeung kulawarga bakal bisa nyanghareupan masalah, malahan mah dina kaayaan nu pangsusahna.

 1 ANDELKEUN YÉHUWA

PITUDUH KITAB SUCI: ”Sagala kasusah unjukkeun ka Mantenna, sabab Mantenna anu ngurus aranjeun.” (1 Petrus 5:7) Perlu diinget yén kasusahan Sadérék téh lain ti Yéhuwa. (Yakobus 1:13) Mantenna méré jalan kaluar nu panghadéna lamun Sadérék ngaraket ka Mantenna. (Yesaya 41:10) ”Wakcakeun [caritakeun] sakabeh kasusah ka Mantenna.”Jabur 62:9.

Maca jeung diajar Kitab Suci bisa nengtremkeun haté Sadérék. Hasilna, Sadérék bakal ngarasakeun kumaha ”ditegerkeun ku Mantenna”. (2 Korinta 1:3, 4; Rum 15:4) Yéhuwa jangji bakal méré ’katengtreman jeung karahayuan nu moal kahontal ku akal’.Pilipi 4:6, 7, 13.

CARA NERAPKEUN:

  • Ngadoa ménta bantuan Yéhuwa supaya tetep tenang jeung boga pamikiran nu asup akal

  • Pariksa deui piliheun jalan kaluar nu aya. Pilih nu panghadéna pikeun Sadérék

2 PERHATIKEUN DIRI SORANGAN JEUNG KULAWARGA

PITUDUH KITAB SUCI: ”Jelema pinter mah kana nyiar elmu teh mani nyongsrong tur junun.” (Siloka 18:15) Kumpulkeun informasi nu dibutuhkeun. Tingali naon nu dibutuhkeun ku unggal anggota kulawarga Sadérék. Obrolkeun jeung maranéhna. Déngékeun maranéhna.Siloka 20:5

Kumaha lamun jalma nu dipikaasih ku Sadérék maot? Ulah éra némbongkeun kasedih Sadérék, da Yésus gé pernah ”nangis”. (Yohanes 11:35; Pandita 3:4) Ngaso jeung cukup saré gé penting. (Markus 6:31) Éta bakal ngabantu Sadérék leuwih bisa nyanghareupan kaayaan nu susah.

CARA NERAPKEUN:

  • Biasakeun sering ngobrol jeung kulawarga Sadérék. Jadi lamun aya musibah, maranéhna moal asa-asa nyarita ka Sadérék

  • Tatanya ka nu pernah ngalaman kasusah nu sarua

 3 TARIMA BANTUAN NU DIBUTUHKEUN

PITUDUH KITAB SUCI: ”Sobat salawasna sok nembongkeun kanyaahna. Ari dulur pikeun naon mun lain keur silih tulungan dina kasusah?” (Siloka 17:17) Babaturan Sadérék pasti hayang nulungan Sadérék. Tapi, bisa waé maranéhna teu nyaho kumaha carana. Ulah asa-asa méré nyaho naon nu dibutuhkeun ku Sadérék. (Siloka 12:25) Téangan bantuan rohani ti jalma-jalma nu paham Kitab Suci. Bingbingan maranéhna tina Kitab Suci bisa ngabantu Sadérék.Yakobus 5:14.

Sadérék bisa dikuatkeun lamun rutin campur gaul jeung jalma-jalma nu kuat imanna ka Yéhuwa jeung percaya kana jangji-jangji-Na. Sadérék ogé bakal kahibur waktu ngabantu jalma nu butuh panglilipur. Caritakeun ka maranéhna iman Sadérék ka Yéhuwa jeung kana jangji-jangji-Na. Sadérék perlu tetep sibuk nulungan batur nu keur kasusahan. Ulah misahkeun diri ti jalma-jalma nu nyaah jeung paduli ka Sadérék.Siloka 18:1; 1 Korinta 15:58.

CARA NERAPKEUN:

  • Nyarita ka sobat Sadérék sarta tarima bantuanana

  • Terus terang caritakeun naon nu dibutuhkeun ku Sadérék