Pindah kana eusi

Pindah kana daptar eusi

 BAGIAN 6

Ayana Orok Mawa Parobahan dina Perkawinan

Ayana Orok Mawa Parobahan dina Perkawinan

”Anak teh kurnia ti PANGERAN.”Jabur 127:3

Salaki jeung pamajikan bisa ngarasa bungah ogé kawalahan waktu orokna lahir. Mimiti boga orok, Sadérék duaan bisa jadi teu nyangka yén kalolobaan waktu jeung tanaga dipaké keur ngurus orok. Kurang saré jeung parobahan émosi bisa ngalantarankeun hubungan Sadérék jeung batur hirup jadi tegang. Sadérék duaan bisa nyieun sababaraha parobahan supaya bisa ngurus orok sarta ngajaga perkawinan tetep kuat. Kumaha naséhat Kitab Suci bisa ngabantu Sadérék duaan nyanghareupan kaayaan ieu?

 1 PAHAM KAAYAANANA

PITUDUH KITAB SUCI: ”Sipatna kanyaah teh sabar jeung alus budi” ogé ”tara mentingkeun maneh, tara ngajengkelkeun batur”. (1 Korinta 13:4, 5) Waktu mimiti jadi indung, wajar lamun kabéh perhatian ngan keur orok Sadérék wungkul. Bisa jadi salaki Sadérék ngarasa diantep. Jadi, ulah poho, manéhna gé perlu diperhatikeun. Sipat sabar jeung sikep nu nyenangkeun bisa ngabantu manéhna ngarasa dibutuhkeun jeung boga andil dina ngurus orok Sadérék duaan.

”Salaki . . . kudu bageur ka pamajikan, kudu daek ngaraskeun.” (1 Petrus 3:7) Sadérék perlu paham yén pamajikan Sadérék téh bakal sakuat tanaga ngurus orok. Ku ayana tanggung jawab nu anyar, manéhna bisa waé strés, capé, malahan déprési. Sakapeung, bisa jadi manéhna ogé sok keuheul ka Sadérék. Tapi Sadérék perlu tetep tenang, lantaran ”mending sabar ti batan gagah”. (Siloka 16:32) Jadi, Sadérék kudu ngarti jeung méré dukungan ka pamajikan.Siloka 14:29.

CARA NERAPKEUN:

  • Bapa: Bantuan pamajikan Sadérék ngurus orok sanajan kudu hudang peuting. Kurangan waktu nu dipaké keur kagiatan nu séjénna sangkan bisa ngagunakeun leuwih loba waktu keur pamajikan jeung orok Sadérék

  • Indung: Tarima bantuan nu ditawarkeun ku salaki Sadérék. Lamun aya nu salah, ulah loba ngiritik, tapi béré nyaho kumaha nu benerna

 2 KUATKEUN HUBUNGAN SADÉRÉK DUAAN

PITUDUH KITAB SUCI: Maranéhna ”jadi satunggal”. (Kajadian 2:24) Sanajan aya anggota kulawarga nu anyar, salaki jeung pamajikan kudu inget yén manéhna téh tetep ”satunggal”. Upayakeun sangkan hubungan Sadérék duaan tetep kuat.

Pamajikan, Sadérék perlu nganuhunkeun ka salaki lantaran bantuan jeung dukunganana. Éta bisa jadi saperti ”tamba” atawa ubar pikeun nguatkeun hubungan Sadérék duaan. (Siloka 12:18) Salaki, béré nyaho pamajikan yén Sadérék sakitu cintana ka manéhna jeung sakitu pentingna manéhna keur Sadérék. Puji manéhna lantaran geus ngurus kulawarga.Siloka 31:10, 28.

”Ulah hayang untung keur sorangan bae; tapi aranjeun teh, kudu inget oge ka batur.” (1 Korinta 10:24, Sunda Formal) Lakukeun nu panghadéna pikeun batur hirup Sadérék. Jadi, Sadérék duaan kudu nyadiakeun waktu pikeun silih carita, silih muji, jeung silih ngadéngékeun. Ulah mentingkeun diri dina hubungan séksual. Sadérék kudu merhatikeun kabutuhan batur hirup Sadérék. Kitab Suci ngajelaskeun, ”Salaki kudu nyumponan kawajiban ka pamajikan, pamajikan kudu nyumponan kawajiban ka salaki.” (1 Korinta 7:3, 4) Bahas hal ieu terus terang jeung batur hirup Sadérék. Sipat sabar jeung ngarti kana kaayaan batur hirup bisa nguatkeun hubungan Sadérék duaan.

CARA NERAPKEUN:

  • Sadiakeun waktu keur duaan

  • Lakukeun hal-hal leutik sangkan batur hirup ngarasa dipikanyaah, saperti méré hadiah

 3 AJAR OROK SADÉRÉK

PITUDUH KITAB SUCI: ”Ti bubudak hidep geus nyaho kana Kitab Suci, anu ka hidep mere pangarti, nungtun kana jalan salamet.” (2 Timoteus 3:15) Rencanakeun naon nu rék diajarkeun ka orok Sadérék. Orok Sadérék boga kamampuan diajar nu luar biasa. Malahan dina jero kandungan gé, orok Sadérék bisa apal sora Sadérék. Parasaan Sadérék ogé aya pangaruhna ka manéhna. Bacakeun buku ka orok Sadérék. Sanajan ayeuna mah manéhna can ngarti, tapi éta ngabantu manéhna jadi leuwih resep maca lamun geus gedé.

Ulah ngarasa orok Sadérék can waktuna diajar ngeunaan Yéhuwa lantaran manéhna masih leutik kénéh. Sadérék bisa ngadoa jeung manéhna. (Pamindo 11:19) Malahan mah keur ulin gé, Sadérék bisa nyaritakeun ciptaan Yéhuwa. (Jabur 78:3, 4) Ti waktu ka waktu, manéhna bisa ngarasakeun kaasih Sadérék ka Yéhuwa, ku kituna manéhna ogé bakal diajar pikeun mikaasih Yéhuwa.

CARA NERAPKEUN:

  • Ngadoa ménta hikmat pikeun ngajar orok Sadérék

  • Sebutkeun mangkali-kali kecap-kecap sarta hal-hal penting sangkan orok Sadérék bisa diajar ti leuleutik kénéh