Kolose 4:1-18

  • Naséhat keur dunungan (1)

  • ”Ulah eureun ngadoa” (2-4)

  • Kudu bijaksana ka nu di luar sidang jamaah (5, 6)

  • Salam panutup (7-18)

4  Aranjeun nu jadi dunungan, sing adil jeung jujur ka palayan aranjeun, da aranjeun gé boga Dunungan di sorga.  Ulah eureun ngadoa, terus sadar pikeun ngalakukeunana bari ngucap sukur.  Pangdoakeun ogé urang-urang, supaya dibéré kasempetan ku Allah pikeun nguarkeun firman jeung rasiah suci ngeunaan Al-Masih. Kuring dipanjarakeun téh ku karana hal éta.  Pangdoakeun ogé supaya kuring bisa jéntré nepikeunana sakumaha mistina.  Dina nyanghareupan jalma-jalma di luar sidang jamaah, laku lampah aranjeun kudu bijaksana. Gunakeun waktu aranjeun sahadé-hadéna.*  Kekecapan aranjeun kudu merenah, diuyahan, supaya aranjeun nyaho carana ngajawab unggal jalma.  Tikhikus, dulur kuring nu dipikanyaah jeung sasama palayan nu satia ngalalayanan Juragan, bakal méré nyaho kaayaan kuring ka aranjeun.  Kuring ngutus manéhna supaya aranjeun apal kabar urang-urang, jeung supaya manéhna bisa negerkeun haté aranjeun.  Manéhna bakal datang bareng jeung Onésimus, dulur kuring nu satia jeung dipikanyaah, nu salembur jeung aranjeun. Engké maranéhna bakal nyaritakeun kaayaan di dieu. 10  Aristarkhus, nu dipanjarakeun bareng jeung kuring, nitip salam keur aranjeun, kitu ogé Markus barayana Barnabas (nu kudu disambut waktu manéhna datang sakumaha pituduh ka aranjeun), 11  jeung Yésus nu disebut Yustus. Kabéhanana téh urang Yahudi.* Ngan maranéhna nu digawé babarengan jeung kuring demi Pamaréntahan Allah. Maranéhna gé sok nguatkeun kuring. 12  Épafras, nu salembur jeung aranjeun, nitip salam keur aranjeun. Manéhna téh palayan Isa Al-Masih nu terus husu ngadoakeun aranjeun, supaya ahirna aranjeun jadi asak rohani jeung boga kayakinan nu pengkuh kana sakabéh kahayang Allah. 13  Kuring saksina, manéhna téh satékah polah digawé demi aranjeun jeung demi sadérék-sadérék di Laodikia sarta Hiérapolis. 14  Lukas, tabib nu dipikanyaah, kitu ogé Démas, ngirim salam ka aranjeun. 15  Salam ka sadérék-sadérék di Laodikia, kitu deui ka Nimfa sarta sidang jamaah nu sok ngumpul di imahna. 16  Engké sanggeus surat ieu dibacakeun ka aranjeun, atur ogé supaya surat ieu dibacakeun ka sidang jamaah di Laodikia. Sabalikna, surat keur maranéhna kudu dibacakeun ogé ka aranjeun. 17  Tuluy pangbéjakeun ka Arkhipus, ”Laksanakeun sing getol tugas palayanan ti Juragan nepi ka réngsé.” 18  Salam ieu ditulis ku kuring sorangan, Paulus. Sing inget ka kuring nu keur dipanjara. Mugia aranjeun narima welas asih Allah nu taya bandingna.*

Catetan Tambihan

As. ”Beuli waktu”.
As. ”Kabéhanana disunat”.