Galatia 6:1-18

  • Silih tulungan lamun aya nu boga kabeubeurat (1-10)

    • Naon nu dipelak, éta nu bakal kaala (7, 8)

  • Disunat mah teu penting (11-16)

    • Ciptaan anyar (15)

  • Panutup (17, 18)

6  Dulur-dulur, lamun aya nu teu sadar geus salah léngkah, aranjeun nu asak rohani perlu ngabantu manéhna barobah ku cara nu lemah lembut. Tapi kadé, bisi aranjeun gé kagoda.  Sing silih tulungan lamun aya nu boga kabeubeurat. Ku kituna, aranjeun ngajalankeun hukum Al-Masih.  Anu sok ngarasa ieu aing jalma penting padahal euweuh naon-naonna, manéhna ngabobodo diri sorangan.  Masing-masing kudu mariksa lampahna sorangan. Ku kituna, manéhna bakal ngarasa bungah lantaran naon nu dilakukeunana, lain lantaran ngabanding-bandingkeun diri jeung batur,  sabab unggal jalma bakal manggul tanggunganana* sorangan.  Salian ti éta, jalma nu meunang pangajaran* ngeunaan firman Allah kudu babagi hal-hal nu hadé ka nu ngajarna.*  Ulah katipu, Allah mah teu bisa dibobodo. Naon nu dipelak, éta ogé nu bakal kaala.  Jalma nu melak lantaran hayang nuturkeun kahayang awakna nu dosa bakal ngala kabinasaan tina awakna sorangan. Tapi, jalma nu melak lantaran hayang nuturkeun bingbingan kawasa suci bakal ngala hirup langgeng tina kawasa éta.  Ku kituna, ulah nyerah ngalampahkeun nu hadé, sabab lamun urang teu nyerah,* urang bakal ngala hasilna dina waktuna. 10  Jadi, salila aya kénéh kasempetan,* hayu nyieun kahadéan ka saha waé, tapi utamana ka dulur saiman urang. 11  Surat ieu ditulis ku kuring sorangan. Sok tempo, sakitu baradagna aksarana. 12  Kabéh nu maksa aranjeun disunat téh hayang katempo alus ku batur, supaya maranéhna teu dikaniaya ku lantaran tihang siksaan* Al-Masih. 13  Maranéhna téh, sanajan disarunatan ogé, teu ngajalankeun hukum Torét. Maranéhna hayang aranjeun disunat téh supaya bisa agul lantaran geus ngayakinkeun aranjeun pikeun disunat. 14  Mugia kuring teu agul, salian ti ngagulkeun Juragan urang Isa Al-Masih nu maot dina tihang siksaan.* Ku lantaran maotna Isa, dunya geus maot* dina pandangan kuring, kitu ogé kuring dina pandangan dunya. 15  Nu penting mah lain disunat atawa henteu, tapi jadi ciptaan anyar. 16  Mugia kabéh, nu hirupna nuturkeun patokan ieu, narima katengtreman jeung welas asih. Maranéhna téh Israél milik Allah. 17  Ti saprak ayeuna, mugia euweuh nu nyusahkeun kuring, sabab dina awak kuring aya tanda yén kuring téh palayanna Isa. 18  Dulur-dulur, mugia welas asih nu taya bandingna* ti Juragan urang Isa Al-Masih nyarengan aranjeun nu sarumanget. Amin.

Catetan Tambihan

Atawa ”tanggung jawabna”.
Atawa ”pangajaran sacara lisan”.
Atawa ”ka nu ngajarna sacara lisan”.
Atawa ”teu capé”.
As. ”waktu nu ditangtukeun”.
Atawa ”dipaéhan dina tihang”.