Filipi 4:1-23

  • Ngahiji, suka bungah, mikirkeun hal-hal nu bener (1-9)

    • Tong hariwang ku nanaon (6, 7)

  • Ngahargaan bantuan ti urang Filipi (10-20)

  • Salam panutup (21-23)

4  Dulur-dulur nu dipikanyaah, kuring téh sono ka aranjeun. Aranjeun téh sumber kabungah kuring jeung makuta kuring. Dulur-dulur nu dipikanyaah, sing satia nya ka Gusti.*  Kuring ménta ka Éuodia jeung Sintikhé ngarah sapikiran dina ngalalayanan Gusti.*  Salaku batur gawé* nu satia, kuring ménta ka aranjeun supaya terus ngabantu sadérék-sadérék istri éta. Maranéhna téh geus banting tulang jeung kuring dina nguarkeun warta hadé bareng jeung Klémens sarta batur gawé séjénna, nu ngaranna aya dina buku kahirupan.  Terus suka bungah ku lantaran Gusti.* Sakali deui kuring ngomong: Sing suka bungah!  Tunjukkeun ka kabéh jalma yén aranjeun téh jalma anu daék ngéléhan. Gusti* téh teu jauh ti urang.  Tong hariwang ku nanaon. Tapi dina sagala hal, pék pénta bantuan Allah ku cara ngadoa jeung sasambat bari ngucap sukur,  ku kituna katengtreman ti Allah, nu teu kahontal ku akal manusa, bakal ngajaga haté jeung pikiran aranjeun ku jalan Isa Al-Masih.  Ahirna dulur-dulur, terus pikirkeun sagala nu bener, sagala nu penting, sagala nu dipikaresep ku Allah,* sagala nu murni, sagala nu ngageuing kanyaah, sagala nu alus pikeun diomongkeun, sagala nu hadé, jeung sagala nu matak dipuji.  Sakabéh anu diajarkeun ku kuring, sarta sakabéh nu ditarima, didéngé, jeung ditingali ti kuring, terus jalankeun ku aranjeun, ngarah aranjeun disarengan ku Allah katengtreman. 10  Kuring bungah pisan jeung nganuhunkeun ka Gusti* lantaran aranjeun nunjukkeun deui perhatian aranjeun ka kuring. Kuring apal aranjeun teu pernah poho ka kuring, tapi baheula aranjeun teu boga kasempetan nunjukkeunana. 11  Kuring ngomong kieu téh lain hartina kuring kakurangan, sabab kuring geus diajar ngarasa puas* dina sagala kaayaan. 12  Kuring geus pernah ngarasakeun hirup kakurangan jeung hirup boga sagala. Dina sagala kaayaan, kuring geus diajar rasiahna ngarasa puas, boh keur seubeuh boh keur lapar, boh keur boga sagala boh keur kakurangan. 13  Dina kaayaan nu kumaha baé ogé, kuring sanggup nyanghareupanana lantaran dibéré kakuatan ku Allah. 14  Sanajan kitu, aranjeun téh meni bageur pisan, daék nulungan kuring waktu kuring keur sangsara. 15  Malah, aranjeun urang Filipi gé nyaho, waktu aranjeun mimiti ngadéngé warta hadé jeung waktu kuring ninggalkeun Makédonia, euweuh sidang jamaah séjén nu silih bantu jeung kuring salian ti aranjeun. 16  Pas kuring keur di Tésalonika, aranjeun ngirim bantuan ka kuring, teu ngan saukur sakali tapi dua kali. 17  Kuring teu ngarepkeun dibéré ku aranjeun, tapi kuring mah hayang aranjeun narima ganjaran lantaran resep barangbéré. 18  Sakabéh pangabutuh kuring ayeuna mah geus kacumponan, malah leuwih. Kuring geus teu kakurangan nanaon sanggeus narima kiriman ti aranjeun nu dibawa ku Épafroditus. Éta téh siga kurban nu seungit, nu nyenangkeun Allah. 19  Engké, Allah kuring anu beunghar dina sagala hal bakal nyukupan sagala pangabutuh aranjeun ku jalan Isa Al-Masih. 20  Mugia Allah, Bapa urang, dimulyakeun salalanggengna. Amin. 21  Titip salam ka unggal jalma suci nu ngahiji jeung Isa Al-Masih. Sadérék-sadérék nu bareng jeung kuring gé nitip salam keur aranjeun. 22  Sakabéh jalma suci, tapi utamana mah nu aya di istana Kaisar, nitip salam keur aranjeun. 23  Mugia welas asih nu taya bandingna* ti Juragan Isa Al-Masih nyarengan aranjeun nu sarumanget.

Catetan Tambihan

Atawa bisa jadi, ”Juragan”. Yunani: Kyrios. Tingali Daptar Istilah.
Atawa bisa jadi, ”Juragan”. Yunani: Kyrios. Tingali Daptar Istilah.
As. ”batur sakai tanggungan”. Tingali ”Kai tanggungan” dina Daptar Istilah.
Atawa bisa jadi, ”Juragan”. Yunani: Kyrios. Tingali Daptar Istilah.
Atawa bisa jadi, ”Juragan”. Yunani: Kyrios. Tingali Daptar Istilah.
Atawa ”nu adil”.
Atawa bisa jadi, ”Juragan”. Yunani: Kyrios. Tingali Daptar Istilah.
Atawa ”cukup”.