Filipi 2:1-30

  • Karendahan haté urang Kristen (1-4)

  • Al-Masih rendah haté jeung dipunjulkeun (5-11)

  • Upayakeun kasalametan aranjeun (12-18)

    • Caang nu nyaangan dunya (15)

  • Ngutus Timotius jeung Épafroditus (19-30)

2  Sing sabisa-bisa silih kuatkeun salaku murid Al-Masih, silih tegerkeun ku kanyaah, silih perhatikeun, silih pikanyaah, jeung silih karunyaan.  Tapi, kuring bakal leuwih bungah deui lamun aranjeun boga cara pikir jeung kanyaah nu sarua, bener-bener ngahiji* sarta sapikiran.  Tong sok paraséa atawa hayang meunang sorangan, tapi kudu rendah haté, nganggap batur leuwih unggul tibatan aranjeun.  Tong mikirkeun kapentingan diri sorangan baé, tapi pikirkeun ogé kapentingan batur.  Aranjeun kudu boga cara pikir jeung sikep ieu sakumaha Isa Al-Masih.  Sanajan manéhna saperti Allah, teu pernah kapikir ku manéhna hayang sarua jeung Allah.  Manéhna teu kitu. Malah, manéhna ninggalkeun sagalana tuluy jadi saperti palayan. Manéhna jadi manusa.  Teu ngan saukur kitu, basa jadi manusa, manéhna ngarendahkeun diri jeung taat nepi ka maot, nyaéta maot dina tihang siksaan.*  Nu matak ku Allah, manéhna dibéré kadudukan nu jauh leuwih luhur, jeung dikurniakeun ngaran nu leuwih punjul ti sagala ngaran. 10  Ku kituna, sakabéh nu aya di sorga, di bumi, jeung di jero taneuh kudu hormat* ka ngaran Isa, 11  jeung sakabéhna kudu ngaku di hareupeun loba jalma yén Isa Al-Masih téh Juragan. Hal ieu ngamulyakeun Allah, Bapa urang. 12  Dulur-dulur nu dipikanyaah, aranjeun geus taat lain pas keur aya kuring hungkul, tapi leuwih-leuwih deui pas kuring teu aya. Kitu ogé, terus upayakeun kasalametan aranjeun dibarengan ku rasa hormat jeung rasa sieun. 13  Allah sorangan nu ngajurung aranjeun, ku cara méré kahayang jeung kakuatan pikeun ngalakukeun hal-hal nu dipikaresep ku Anjeunna. 14  Lakukeun sagalana tong bari kukulutus jeung cékcok, 15  supaya aranjeun jadi anak-anak Allah anu taya cacadna jeung murni. Lamun tetep teu boga salah, aranjeun bisa jadi caang nu nyaangan dunya, sanajan hirup di antara jalma-jalma jaman ayeuna anu jahat jeung bejad. 16  Terus cekel pageuh firman Allah nu méré kahirupan. Ku kituna, kuring bisa gumbira dina poéna Al-Masih, da apal upaya jeung capé gawé kuring henteu cumah. 17  Sanajan kuring siga cianggur nu dikucurkeun di luhureun kurban, nyaéta ngabantu aranjeun ngalakukeun palayanan suci, kuring bungah sarta gumbira bareng jeung aranjeun, sabab aranjeun ngalakukeunana téh ku lantaran iman. 18  Kitu ogé, aranjeun kudu bungah sarta gumbira bareng jeung kuring. 19  Kuring miharep, lamun diidinan ku Juragan Isa, kuring bisa sagancang-gancangna ngutus Timotius ka aranjeun, supaya kuring bisa dikuatkeun waktu ngadéngé kabar ngeunaan aranjeun. 20  Euweuh deui nu bisa diutus ku kuring, nu sipat-sipatna siga manéhna, nu bakal perhatian pisan ka aranjeun. 21  Ari nu séjén mah ngan mikirkeun kapentinganana sorangan, lain kapentingan Isa Al-Masih, 22  aranjeun gé apal manéhna geus kabukti getol digawé bareng jeung kuring dina nguarkeun warta hadé, siga anak jeung bapa. 23  Kuring miharep bisa sagancang-gancangna ngutus manéhna, sanggeus puguh kaayaan kuring engké. 24  Malah, kuring yakin Juragan bakal ngidinan kuring pikeun datang moal lila deui. 25  Tapi ayeuna mah kuring asa perlu ngutus Épafroditus ka aranjeun. Manéhna téh dulur, batur gawé, jeung batur saperjuangan kuring, nu diutus ku aranjeun pikeun ngurus kabutuhan kuring. 26  Manéhna gé sonoeun ka aranjeun kabéh jeung ngarasa susah haté, da apal aranjeun ngadéngé béja manéhna gering. 27  Mémang manéhna téh gering nepi ka téréh maot, tapi Allah karunyaeun ka manéhna, sabenerna lain ka manéhna hungkul, tapi ogé ka kuring. Éta téh supaya kuring henteu katambahan sedih. 28  Ku kituna, kuring buru-buru ngutus manéhna ka aranjeun supaya pas panggih jeung manéhna, aranjeun jadi bungah deui. Kuring gé teu pati hariwang teuing. 29  Sing bungah nyambut manéhna, sakumaha biasana aranjeun nyambut murid Juragan. Terus hargaan sadérék-sadérék nu siga kitu, 30  sabab manéhna téréh maot demi ngajalankeun tugas ti Al-Masih.* Manéhna naruhkeun nyawa pikeun ngurus kabutuhan kuring ngagantikeun aranjeun nu teu bisa datang ka dieu.

Catetan Tambihan

Atawa ”sajiwa”. Tingali ”Jiwa” dina Daptar Istilah.
As. ”sujud”.
Atawa bisa jadi, ”ti Juragan”.