Filipi 1:1-30

  • Salam (1, 2)

  • Nganuhunkeun ka Allah; doa Paulus (3-11)

  • Warta hadé beuki nyebar sanajan aya tangtangan (12-20)

  • Hirup téh demi Al-Masih, maot téh kauntungan (21-26)

  • Laku lampah kudu sajalan jeung warta hadé (27-30)

1  Ti Paulus jeung Timotius, palayan-palayanna Isa Al-Masih,* keur sakabéh jalma suci di Filipi nu jadi murid Isa Al-Masih, sarta keur para pangawas jeung palayan sidang.  Mugia aranjeun narima welas asih nu taya bandingna* jeung katengtreman ti Allah, Bapa urang, jeung ti Juragan Isa Al-Masih.  Unggal inget ka aranjeun téh kuring nganuhunkeun ka Allah.  Kuring pasti bungah unggal husu ngadoakeun aranjeun kabéh,  ku sabab aranjeun geus milu nguarkeun warta hadé ti barang mimiti ngadéngé warta éta nepi ka ayeuna.  Kuring yakin pisan yén pagawéan hadé nu geus dimimitian ku Allah di antara aranjeun bakal terus jalan jeung bisa anggeus dina poéna Isa Al-Masih.  Nya puguh kuring mikir kitu ngeunaan aranjeun, sabab aranjeun aya dina haté kuring. Sarua jeung kuring, aranjeun narima welas asih Allah nu taya bandingna.* Aranjeun gé ngadukung basa kuring dipanjara jeung basa urang ngagunakeun hukum pikeun ngabéla warta hadé.  Allah apal sakumaha sonona kuring ka aranjeun kabéh. Nyaahna kuring téh sarua siga nyaahna Isa Al-Masih ka aranjeun.  Kuring terus ngadoakeun supaya aranjeun sing beuki gedé kanyaah sarta beuki ngarti jeung beuki paham kana kahayang Allah. 10  Kuring gé ngadoakeun supaya aranjeun bisa mastikeun hal-hal nu leuwih penting. Ku kituna, aranjeun teu aya cacadna jeung moal ngalantarankeun batur pegat iman* nepi ka poéna Al-Masih. 11  Salian ti éta, kuring ngadoa supaya ku bantuan Isa Al-Masih, aranjeun bisa ngalampahkeun leuwih loba hal nu bener.* Ku kituna, Allah bakal dipuji jeung dimulyakeun. 12  Dulur-dulur, kuring hayang aranjeun apal yén naon nu kaalaman ku kuring téh malah ngabantu warta hadé beuki nyebar. 13  Kabéh Pangawal Istana jeung nu lian geus arapaleun, kuring dipanjara téh lantaran jadi murid Al-Masih. 14  Ku lantaran kuring dipanjarakeun, kalolobaan sadérék nu ngalalayanan Juragan jadi beuki teger, sarta jadi wani jeung teu sieun nyaritakeun firman Allah. 15  Mémang, aya nu ngawawar ngeunaan Al-Masih ku lantaran sirik jeung hayang saingan, tapi aya ogé nu niatna alus. 16  Nu ieu mah ngawawar ngeunaan Al-Masih téh kajurung ku kanyaah, lantaran nyaho kuring téh dilantik pikeun ngabéla warta hadé. 17  Ari nu disebutkeun mimiti mah ngawawar téh pédah embung éléh ti batur, lain ku niat nu iklas. Maranéhna téh hayang nyusahkeun kuring nu keur dipanjarakeun. 18  Naon hasilna? Rék kumaha carana, rék iklas rék henteu, Al-Masih tetep diuarkeun. Kuring bungah kana hal ieu, jeung bakal tetep bungah, 19  da kuring apal kuring bakal disalametkeun ku lantaran doa paménta aranjeun nu husu jeung bantuan kawasa suci ti Isa Al-Masih. 20  Kuring hayang pisan jeung yakin yén kuring sama sakali moal ngarasa éra. Tapi, kuring moal asa-asa ngomong supaya bisa ngamulyakeun Al-Masih ayeuna sakumaha saacanna, teu sual kuring hirup atawa maot. 21  Keur kuring mah hirup téh demi Al-Masih, tapi mun maot gé éta téh kauntungan. 22  Lamun kuring tetep hirup dina awak ieu, kuring bisa ngahasilkeun loba hal.* Tapi, kuring moal méré nyaho rék milih nu mana. 23  Di antara dua hal ieu, kuring teu bisa milih, da hayangna mah kuring dileupaskeun tina awak ieu ngarah bisa bareng jeung Al-Masih, nu pastina jauh leuwih hadé. 24  Tapi, lamun kuring tetep aya dina awak ieu, aya loba mangpaatna keur aranjeun. 25  Ku lantaran yakin kana hal ieu, kuring apal kuring bakal tetep hirup bareng jeung aranjeun supaya aranjeun terus maju jeung narima suka bungah nu asalna tina iman aranjeun. 26  Ku kituna, waktu kuring bareng deui jeung aranjeun, suka bungah aranjeun salaku murid Isa Al-Masih bakal beuki gedé. 27  Laku lampah aranjeun kudu* sajalan jeung warta hadé ngeunaan Al-Masih. Ku kituna, teu sual kuring datang ka ditu atawa henteu, kuring bisa ngadéngé yén aranjeun téh pengkuh, sahaté sapikiran,* jeung digawé sauyunan pikeun ngajaga iman kana warta hadé. 28  Ulah nepi ka sieun saeutik-eutik acan ku musuh aranjeun. Kawani aranjeun téh jadi bukti maranéhna bakal dibinasakeun, tapi éta ogé jadi bukti aranjeun bakal disalametkeun. Bukti éta téh asalna ti Allah. 29  Aranjeun téh geus dibéré kahormatan, lain saukur bisa boga iman ka Al-Masih, tapi ogé bisa ngalaman kasangsaraan demi manéhna. 30  Naon nu diperjuangkeun ku aranjeun, diperjuangkeun ogé ku kuring. Sakumaha nu didéngé ku aranjeun, nepi ka ayeuna gé kuring masih kénéh merjuangkeunana.

Catetan Tambihan

As. ”Al-Masih Isa”.
As. ”titajong”.
As. ”aranjeun pinuh ku buah nu bener”.
As. ”buah”.
Atawa ”Aranjeun kudu jadi warga nagara nu hirup”.
Atawa ”dina hiji roh jeung hiji jiwa”. Tingali ”Roh” jeung ”Jiwa” dina Daptar Istilah.