2 Tésalonika 3:1-18

  • Terus ngadoa (1-5)

  • Ati-ati ka nu laku lampahna teu tartib (6-15)

  • Salam panutup (16-18)

3  Ahirna dulur-dulur, terus doakeun urang-urang sangkan firman Yéhuwa gancang nyebar jeung dimulyakeun, sakumaha éta dimulyakeun di antara aranjeun.  Doakeun ogé sangkan urang-urang disalametkeun ti jalma-jalma nu jahat jeung kejem, sabab iman lain milik kabéh jalma.  Tapi Juragan téh satia, jeung manéhna bakal nguatkeun sarta ngajaga aranjeun ti si jahat.*  Salian ti éta, salaku murid Juragan, urang-urang percaya yén aranjeun bakal nuturkeun sarta bakal terus nuturkeun pituduh ti urang-urang.  Mugia Juragan terus ngabingbing haté aranjeun sangkan nyaah ka Allah jeung tabah demi Al-Masih.  Dulur-dulur, demi ngaran Juragan urang Isa Al-Masih, ayeuna urang-urang méré pituduh sangkan aranjeun ngajauhan unggal dulur nu laku lampahna teu tartib jeung teu nuturkeun pituduh* ti urang-urang ka aranjeun.*  Aranjeun nyaho naon nu kudu dilakukeun pikeun nyonto urang-urang, sabab laku lampah urang-urang téh tartib waktu bareng jeung aranjeun.  Urang-urang gé teu pernah narima dahareun bari jeung teu mayar. Sabalikna, urang-urang getol jeung tohtohan digawé beurang peuting supaya teu jadi beban nu mahal keur sasaha.  Sabenerna, urang-urang boga hak pikeun narima ti aranjeun, tapi urang-urang embung, lantaran hayang jadi tuladan keur aranjeun. 10  Malahan, basa bareng jeung aranjeun, urang-urang geus méré pituduh ieu: ”Nu embung digawé mah ulah dahar,” 11  sabab urang-urang ngadéngé, di antara aranjeun aya nu laku lampahna teu tartib. Maranéhna embung pisan digawé jeung kalah ka pipilueun urusan batur. 12  Demi ngaran Juragan Isa Al-Masih, urang-urang méré paréntah jeung naséhat ka jalma-jalma nu siga kitu: ”Urus urusan sorangan, jeung pék digawé ngarah meunang dahareun.” 13  Ari aranjeun mah, dulur-dulur, ulah bosen-bosen nyieun kahadéan. 14  Lamun aya nu teu nurut kana pituduh urang-urang dina surat ieu, cirian jalma éta sarta ulah babarengan deui jeung manéhna ngarah éraeun. 15  Tapi ulah dimusuhan, sabalikna terus béré naséhat sakumaha pantesna ka dulur saiman. 16  Mugia Juraganna katengtreman terus méré aranjeun katengtreman dina sagala hal. Mugia aranjeun kabéh disarengan ku Juragan. 17  Salam ieu ditulis ku kuring sorangan, Paulus. Kabéh surat kuring ditulisna siga kieu, supaya aranjeun nyaho surat ieu téh ditulis ku kuring. 18  Mugia aranjeun kabéh disarengan ku welas asih nu taya bandingna* ti Juragan urang Isa Al-Masih.

Catetan Tambihan

Maksudna, Sétan.
Atawa ”tradisi”.
Atawa bisa jadi, ”maranéhna”.