2 Pétrus 3:1-18

  • Jalma-jalma ngaléléwé kabinasaan ti Allah (1-7)

  • Yéhuwa tara ngaengké-engké (8-10)

  • Pikirkeun aranjeun kudu jadi jalma nu siga kumaha (11-16)

    • Langit anyar jeung bumi anyar (13)

  • Sing waspada ngarah teu nyasab (17, 18)

3  Dulur-dulur nu dipikanyaah, ieu téh surat nu kadua nu ditulis ku kuring. Sakumaha dina surat nu kahiji, kuring ayeuna hayang ngageuing aranjeun ku sababaraha panginget, supaya aranjeun bisa ngagunakeun kasanggupan mikir nu hadé.  Ku kituna, aranjeun bisa inget kana kekecapan nu saacanna diucapkeun* ku nabi-nabi nu suci, sarta inget kana paréntah ti Juragan jeung Jurusalamet urang nu ditepikeun ku para rasul aranjeun.  Aranjeun kudu apal kana hal ieu: Dina ahir jaman bakal aya jalma-jalma nu sok ngaléléwé, nu mawa karep sorangan.  Ceuk maranéhna, ”Mana kahadiranana nu dijangjikeun téh? Ti saprak karuhun urang maot,* kaayaanana tetep sarua siga waktu dunya ieu diciptakeun.”  Maranéhna ngahaja embung nyaho yén langit geus aya ti baheula kénéh, sarta ku paréntah Allah, daratan misah tina cai jeung dikurilingan ku cai.  Ku hal-hal éta, jalma-jalma harita dibinasakeun, nyaéta basa aya caah sadunya.  Tapi ku paréntah nu sarua, langit jeung bumi nu aya ayeuna bakal dimusnakeun ku seuneu. Éta kabéh diantep kénéh nepi ka poéna jalma-jalma doraka diadilan jeung dibinasakeun.  Sanajan kitu, dulur-dulur nu dipikanyaah, ulah poho yén keur Yéhuwa mah sapoé sarua jeung sarébu taun, sarébu taun sarua jeung sapoé.  Yéhuwa mah tara ngaengké-engké ngalaksanakeun jangji-Na sakumaha anggapan sababaraha jalma. Sabalikna, Anjeunna téh sabar ka aranjeun sabab Anjeunna teu hayang saurang-urang acan dibinasakeun, tapi hayang kabéhanana tobat. 10  Datangna poé Yéhuwa téh siga datangna maling. Dina waktu éta, langit bakal leungit jeung sorana ngagulugur. Unsur-unsur langit jeung bumi bakal lalééh saking ku panasna, jeung bumi sarta hasil gawé manusa di bumi bakal disingkabkeun. 11  Ku sabab kabéhanana bakal lalééh siga kitu, pikirkeun aranjeun kudu jadi jalma nu siga kumaha. Lalampahan aranjeun kudu suci jeung némbongkeun yén aranjeun téh ngabdi ka Allah, 12  bari ngadagoan jeung terus mikirkeun* kahadiran poé Yéhuwa. Dina poé éta, langit bakal musna ku seuneu, jeung kabéh unsur bakal lalééh saking ku panasna! 13  Tapi aya langit anyar jeung bumi anyar nu didago-dago ku urang sakumaha jangji Allah, jeung di dinya, sagalana bakal jadi bener. 14  Jadi, dulur-dulur nu dipikanyaah, lantaran aranjeun ngadago-dago hal-hal ieu, upayakeun sabisa-bisa supaya ahirna dina pandangan Allah, aranjeun mulus, taya cacadna, sarta rukun jeung Anjeunna. 15  Salian ti éta, anggap kasabaran Gusti* téh sabagé kasempetan pikeun disalametkeun, sakumaha nu ditulis ku Paulus, dulur urang nu dipikanyaah, lantaran manéhna dibéré kabijaksanaan ku Anjeunna. 16  Malah manéhna nulis hal-hal ieu dina unggal suratna. Sanajan kitu, dina eusina aya sababaraha nu hésé dipikaharti. Tah, éta diputerbalikkeun ku jalma-jalma nu kurang pangarti jeung lemah iman.* Bagian-bagian séjén dina Kitab Suci gé dikitukeun ku maranéhna. Ku kituna, maranéhna bakal dibinasakeun. 17  Ari aranjeun mah, dulur-dulur nu dipikanyaah, lantaran geus nyaho kana hal-hal ieu, sing waspada ngarah jalma-jalma jahat éta henteu nyasabkeun aranjeun ku pangajaran nu salah, sarta ngarah aranjeun tetep pengkuh. 18  Upayakeun sangkan aranjeun narima leuwih loba welas asih nu taya bandingna* jeung pangaweruh ngeunaan Juragan sarta Jurusalamet urang, Isa Al-Masih. Mugia manéhna dimulyakeun ayeuna nepi ka salilana. Amin.

Catetan Tambihan

Atawa ”nu diramalkeun”.
As. ”saré”.
Atawa ”mikahayang pisan”. As. ”ngagancangkeun”.
Yunani: Kyrios. Tingali Daptar Istilah.
Atawa ”bingbang”.