1 Pétrus 3:1-22

  • Salaki pamajikan (1-7)

  • Saparasaan jeung ngupayakeun karukunan (8-12)

  • Sangsara lantaran jadi jalma bener (13-22)

    • Siap ngajawab ngeunaan harepan aranjeun (15)

    • Baptisan jeung haté sanubari nu bersih (21)

3  Kitu ogé aranjeun para pamajikan, sing tunduk ka salaki, supaya lamun aya nu teu taat kana firman, maranéhna bisa jadi taat ku laku lampah aranjeun. Aranjeun teu kudu ngomong nanaon,  lantaran maranéhna nyaksian laku lampah aranjeun téh murni sarta aranjeun gé hormat pisan ka maranéhna.  Katémbong geulis téh ulah ti luarna hungkul, upamana buuk diképang-képang sarta maké perhiasan emas atawa baju nu alus.  Sabalikna, aranjeun kudu boga kageulisan batin nu moal pernah luntur dina diri aranjeun. Aranjeun kudu didangdanan ku sipat nu tenang jeung lemah lembut, nu luhur pisan nilaina dina pandangan Allah.  Nya siga kitu para wanita nu soléh dina jaman baheula, nu miharep ka Allah, ngadangdanan dirina. Maranéhna tunduk ka salakina,  sakumaha Sara nu taat ka Ibrahim jeung nyebut salakina téh juragan. Aranjeun jadi anak-anak Sara lamun terus ngalampahkeun nu hadé jeung teu éléh ku kasieun.  Kitu ogé aranjeun para salaki, sing ngarti* kana kaayaan pamajikan salila aranjeun hirup bareng. Awéwé téh leuwih lemah siga barang nu gampang peupeus, jadi hargaan maranéhna, lantaran siga aranjeun, maranéhna gé ngawaris kurnia kahirupan nu asalna tina welas asih Allah nu taya bandingna.* Lamun henteu, doa aranjeun moal didéngé ku Allah.  Ahirna, aranjeun kabéh kudu sapikiran, saparasaan, silih pikanyaah kawas ka kulawarga sorangan, karunyaan, jeung rendah haté.  Kajahatan ulah dibales ku kajahatan, hinaan ulah dibales ku hinaan. Sabalikna, pangméntakeun berkah, sabab éta tujuanana aranjeun dipilih téh. Ku kituna, aranjeun bakal diberkahan ku Allah. 10  Aya ayat nu nyebutkeun, ”Saha waé nu nyaah kana kahirupan jeung hayang hirup bagja kudu ngajaga létahna sangkan ulah ngomong goréng jeung ngajaga biwirna sangkan teu ngabohong. 11  Manéhna kudu nyingkahan nu jahat jeung ngalakukeun nu hadé. Manéhna gé kudu ngupayakeun jeung ngajaga karukunan. 12  Yéhuwa merhatikeun jalma-jalma nu bener, jeung Anjeunna ngadangukeun doa paménta maranéhna, tapi Yéhuwa ngéwa ka jalma-jalma nu lampahna goréng.” 13  Cik, saha nu bakal nyilakakeun lamun aranjeun sumanget ngalakukeun nu hadé? 14  Sanajan aranjeun kudu sangsara lantaran jadi jalma bener, aranjeun bakal bagja. Ulah sieun kana naon nu dipikasieun ku* jalma-jalma, jeung ulah guligah. 15  Di jero haté, aranjeun kudu hormat ka Al-Masih salaku Juragan aranjeun. Aranjeun kudu terus siap ngajawab unggal aya nu ménta katerangan ngeunaan harepan aranjeun, tapi ngajawabna kudu lemah lembut jeung ku rasa hormat. 16  Jaga haté sanubari aranjeun tetep bersih, supaya lamun aya nu ngagogoréng aranjeun, maranéhna bakal éra lantaran ningali laku lampah aranjeun nu hadé salaku murid Al-Masih. 17  Leuwih alus aranjeun sangsara lantaran ngalampahkeun nu hadé, lamun éta diidinan ku Allah, tibatan sangsara lantaran ngalampahkeun nu jahat. 18  Pan Al-Masih gé, jalma bener téa, maot demi jalma-jalma nu teu bener. Manéhna maot sakali keur salilana pikeun nyingkirkeun dosa jeung nungtun aranjeun ka Allah. Manéhna dipaéhan waktu jadi manusa, tapi dihirupkeun jadi mahluk roh. 19  Sanggeus jadi mahluk roh, manéhna mawa warta keur para malaikat nu aya di panjara, 20  nu baheula teu taat dina jaman Nuh, waktu Allah sabar ngadagoan kapal* dibangun. Ku kapal éta, sababaraha jalma, nyaéta dalapan urang,* salamet tina caah. 21  Hal éta ngalambangkeun baptisan, nu ayeuna nyalametkeun aranjeun ku jalan Isa Al-Masih nu dihirupkeun deui. Baptisan téh lain pikeun miceun kokotor tina awak, tapi pikeun ménta haté sanubari nu bersih ka Allah. 22  Al-Masih ayeuna aya di katuhueun Allah, sabab geus naék ka sorga. Para malaikat, pajabat, jeung pangawasa, sakabéhna disina tunduk ka manéhna.

Catetan Tambihan

Atawa ”sing boga pamahaman; sing rasrasan”.
Atawa bisa jadi, ”kana ancaman”.
Atawa ”bahtera”, nyaéta kapal gedé nu bentukna kotak siga peti.
Atawa ”jiwa”. Tingali Daptar Istilah.