1 Pétrus 2:1-25

  • Diajar pikeun haus kana firman (1-3)

  • Batu nu hirup dipaké ngabangun imah rohani (4-10)

  • Cicing jadi urang asing di dunya ieu (11, 12)

  • Tunduk nu sapantesna (13-25)

    • Al-Masih tuladan keur urang (21)

2  Singkirkeun sagala kalakuan nu goréng, tipuan, kamunapékan, parasaan sirik, jeung omongan nu ngagogoréng batur.  Siga orok nu kakara dijurukeun nu haus kana cisusu, aranjeun gé kudu diajar pikeun mikahayang cisusu nu murni, nyaéta firman Allah, supaya aranjeun bisa tumuwuh jeung disalametkeun,  da aranjeun geus ngarasakeun* kumaha bageurna Juragan.  Juragan urang téh batu nu hirup, nu ditolak ku jalma-jalma tapi dipilih jeung dianggap penting ku Allah. Waktu aranjeun daratang ka manéhna,  aranjeun téh batu-batu rohani nu rék dipaké keur ngabangun imah rohani pikeun jadi imam-imam nu suci. Ku kituna, ku jalan Isa Al-Masih, aranjeun bisa nyanggakeun korban-korban rohani nu dipikaresep ku Allah.  Aya ayat nu nyebutkeun, ”Di Zion, Kuring neundeun batu pilihan, nyaéta batu pondasi utama* nu luhur nilaina. Saha waé nu boga iman ka manéhna moal dikuciwakeun.”*  Keur aranjeun nu percaya mah éta batu téh luhur nilaina. Tapi keur nu teu percaya mah, ”batu nu teu kapaké ku tukang bangunan geus jadi batu nu utama”,*  sarta ”batu nu matak titajong jeung batu nu matak labuh”. Maranéhna titajong téh ku sabab teu taat kana firman. Éta ahir nu bakal kaalaman ku maranéhna.  Sabalikna, aranjeun mah ”suku bangsa nu kapilih, imam-imam nu jadi raja, bangsa nu suci, umat nu istiméwa milik Allah pikeun nguarkeun kaagungan Allah,* nu geus ngajait aranjeun ti nu poék ka caang Anjeunna nu luar biasa. 10  Tadina aranjeun téh lain umat Allah, tapi ayeuna mah jadi umat-Na. Tadina aranjeun teu dipikawelas ku Allah, tapi ayeuna dipikawelas ku Anjeunna. 11  Dulur-dulur nu dipikanyaah, aranjeun téh urang asing nu cicing sementara di dunya ieu, jadi kuring ngajurung aranjeun supaya nolak kahayang awak nu dosa, nu merangan aranjeun. 12  Laku lampah aranjeun kudu tetep hadé di antara jalma-jalma di dunya, supaya waktu maranéhna nuduh aranjeun nyieun salah, maranéhna bisa nyaksian laku lampah aranjeun nu hadé. Hasilna, maranéhna bakal ngamulyakeun Allah dina poé Anjeunna mariksa umat manusa. 13  Demi Juragan urang, aranjeun kudu tunduk ka sakabéh pamaréntahan* manusa, boh ka raja nu leuwih luhur ti aranjeun 14  boh ka gubernur nu dilantik ku raja pikeun ngahukum nu salah tapi muji nu kalakuanana hadé. 15  Allah hayang kalakuan aranjeun nu hadé téh ngabekem* jalma-jalma bodo nu nuduh aranjeun lantaran teu boga pangarti. 16  Aranjeun téh jalma merdéka, tapi kamerdékaan aranjeun ulah dijadikeun alesan keur nyieun kagoréngan. Sabalikna, gunakeun éta keur ngalalayanan Allah. 17  Sing hormat ka sagala rupa jalma, sing nyaah ka sakabéh dulur saiman, sing sieun ka Allah, jeung sing hormat ka raja. 18  Para palayan kudu tunduk jeung hormat ka dununganana, teu ngan saukur ka nu bageur jeung ngarti, tapi ogé ka nu hésé disenangkeunana. 19  Allah resep ka jalma nu ngalaman kasusah* jeung kateuadilan demi boga haté sanubari nu bersih di hareupeun Anjeunna. 20  Lamun aranjeun tetep sabar waktu diteunggeulan lantaran nyieun salah, naon nu bisa dipuji ti aranjeun? Tapi, lamun aranjeun tetep sabar waktu ngalaman kasangsaraan lantaran ngalampahkeun nu hadé, Allah resep ka aranjeun. 21  Sabenerna, aranjeun dipilih ku Allah téh supaya hirup siga kitu, da Al-Masih geus sangsara demi aranjeun. Manéhna jadi tuladan supaya aranjeun nuturkeun unggal léngkahna. 22  Manéhna teu pernah nyieun dosa jeung teu pernah bohong. 23  Waktu dihina, manéhna teu malik ngahina. Waktu sangsara, manéhna teu ngancam, tapi sumerah ka Allah, Hakim nu adil. 24  Manéhna nanggung dosa-dosa urang ku awakna nu dipakukeun dina tihang,* supaya urang dileupaskeun tina* dosa jeung hirup pikeun ngalampahkeun nu bener. Salian ti éta, ”ku raheut-raheutna, maranéh dicageurkeun”. 25  Tadina aranjeun téh siga domba nu sasab, tapi ayeuna aranjeun geus balik deui ka pangangon nu ngajaga hirup* aranjeun.

Catetan Tambihan

Atawa ”ngalaman”.
As. ”batu nu di juru”.
As. ”jadi éra”.
As. ”batu nu di juru”.
Maksudna, sipat-sipat jeung tindakan Allah nu pantes dipuji.
Atawa ”lembaga”.
As. ”ngaborongsong”.
Atawa ”kasedih; kanyeri”.
Atawa ”tangkal”.
Atawa ”euweuh hubunganana deui jeung”.
Atawa ”jiwa”. Tingali Daptar Istilah.