Éfésus 6:1-24

  • Naséhat keur budak jeung kolot (1-4)

  • Naséhat keur palayan jeung dunungan (5-9)

  • Sakabéh pakarang perang ti Allah (10-20)

  • Salam panutup (21-24)

6  Barudak, sing nurut ka kolot sakumaha nu dipikahayang ku Gusti,* da ieu téh hal nu bener.  ”Manéh kudu hormat ka indung bapa” téh paréntah nu kahiji nu mawa berkah ieu:  ”Supaya manéh hirup genah* jeung panjang umur di bumi.”  Bapa-bapa, ulah ngalantarankeun barudak jadi keuheul. Sabalikna, gedékeun maranéhna ku didikan jeung naséhat* Yéhuwa.  Para palayan, sing iklas taat ka dunungan aranjeun di dunya. Aranjeun kudu hormat jeung sieun ka manéhna, sakumaha ka Al-Masih,  lain pas keur di hareupeun hungkul da hayang nyenangkeun manusa, tapi siga palayan Al-Masih nu sapinuh haté* ngalakukeun kahayang Allah.  Ngalalayanan dunungan téh kudu réla, siga keur Yéhuwa, lain keur manusa.  Aranjeun apal, jalma nu ngalampahkeun nu hadé bakal dibéré ganjaran ku Yéhuwa, teu sual manéhna téh palayan atawa jalma merdéka.  Aranjeun nu jadi dunungan kudu kitu ogé ka para palayan. Ulah sok ngancam, sabab aranjeun apal, Dunungan maranéhna jeung aranjeun téh aya di sorga, sarta Anjeunna tara ngabéda-béda. 10  Ahirna, terus upayakeun pikeun meunangkeun kawasa ti Gusti,* sabab kakuatana-Na téh luar biasa. 11  Paké sakabéh pakarang perang ti Allah, supaya aranjeun sanggup nangtung ajeg ngalawan siasat-siasat licik Iblis, 12  sabab nu dilawan ku urang téh lain* manusa,* tapi pamaréntah, para pamingpin, para pangawasa dunya nu poék ieu, jeung pasukan roh-roh jahat nu aya di wilayah sorga. 13  Ku sabab éta, paké sakabéh pakarang perang ti Allah, supaya aranjeun sanggup ngalawan serangan musuh* jeung tetep nangtung ajeg sanggeus nyiapkeun sagala nu diperlukeun. 14  Ku kituna, nangtung sing ajeg bari maké beubeur nyaéta bebeneran, maké panutup dada nyaéta laku lampah nu bener, 15  sarta maké sapatu nyaéta siap nguarkeun warta hadé ngeunaan katengtreman. 16  Salian ti éta, bawa taméng iman nu gedé supaya aranjeun bisa mareuman panah-panah seuneu ti si jahat.* 17  Paké ogé panutup sirah* nyaéta kasalametan, jeung pedang rohani nyaéta firman Allah. 18  Lampahkeun éta kabéh bari dibarengan ku sagala rupa doa jeung paménta ka Allah. Dina unggal kasempetan, pék terus ngadoa ku bingbingan kawasa suci. Jadi, terus waspada jeung tepikeun paménta demi kapentingan sakabéh jalma suci. 19  Doakeun kuring ogé, supaya kuring nyaho naon nu rék diomongkeun jeung bisa wani nyaritakeun rasiah suci ngeunaan warta hadé. 20  Nya ku lantaran warta éta kuring jadi duta nu diranté, jadi doakeun kuring supaya wani nyaritakeunana sakumaha nu sakuduna. 21  Ngeunaan kabar kuring jeung naon nu dilakukeun ku kuring, engké dicaritakeun ku Tikhikus, sadérék nu dipikanyaah jeung palayan Juragan nu satia. 22  Kuring ngutus manéhna téh supaya aranjeun nyaho kumaha kaayaan urang-urang, jeung manéhna bisa negerkeun haté aranjeun. 23  Mugia sakabéh dulur saiman urang narima katengtreman, kanyaah, jeung iman ti Allah, Bapa urang, jeung ti Juragan Isa Al-Masih. 24  Mugia welas asih Allah nu taya bandingna* nyarengan kabéh jalma nu nyaah ka Juragan Isa Al-Masih ku kanyaah nu teu pernah sirna.

Catetan Tambihan

Yunani: Kyrios. Tingali Daptar Istilah.
Atawa ”sejahtera”.
Atawa ”pituduh; bingbingan”. As. ”asupkeun pikiran”.
Atawa ”jiwa”. Tingali Daptar Istilah.
Yunani: Kyrios. Tingali Daptar Istilah.
Atawa ”sabab urang téh lain gulat jeung”.
As. ”getih jeung daging”.
As. ”ngalawan dina poé nu jahat”.
Maksudna, Sétan.
Atawa ”hélem”.