Éfésus 4:1-32

  • Kabéh anggota awak Al-Masih ngahiji (1-16)

    • Kurnia mangrupa manusa (8)

  • Kapribadian nu heubeul jeung nu anyar (17-32)

4  Kuring, nu dipanjarakeun demi Juragan, ménta sangkan laku lampah aranjeun sakumaha layakna jalma-jalma nu dipilih ku Allah.  Aranjeun kudu salawasna rendah haté, lemah lembut, sabar, ngamaklum kalemahan batur lantaran nyaah,  sabisa-bisa ngajaga kasatunggalan nu dihasilkeun ku kawasa suci, sarta hirup rukun, sabab hirup rukun téh pameungkeut nu ngahijikeun aranjeun.  Ngan aya hiji awak jeung hiji kawasa suci, sakumaha ngan aya hiji harepan nu dibikeun ka aranjeun, jalma-jalma nu dipilih.  Ngan aya hiji Juragan, hiji iman, hiji baptisan,  hiji Allah jeung Bapa keur kabéhanana, nu ngawasa kabéhanana, nu nyieun tindakan liwat kabéhanana, jeung nu kawasa-Na aya di kabéhanana.  Urang geus narima welas asih Allah nu taya bandingna.* Kurnia ieu dibagikeun ka urang masing-masing ku Al-Masih.  Kitab Suci nyebutkeun, ”Waktu naék ka tempat nu luhur, manéhna mawa para tawanan, tuluy maranéhna dibikeun jadi kurnia mangrupa manusa.”  Mun disebutkeun ”manéhna naék”, lainna éta hartina manéhna pernah turun ka tempat nu leuwih handap, nyaéta bumi? 10  Manéhna nu turun, nya manéhna ogé nu naék ka tempat nu jauh leuwih luhur tibatan sagala langit, supaya ku jalan manéhna, sagalana bisa laksana. 11  Di antara nu dibikeun téh aya rasul, nabi, nu nguarkeun Injil,* sarta aya ogé pangangon jeung guru, 12  pikeun ngalempengkeun* jalma-jalma suci, ngalampahkeun tugas palayanan, sarta ngabangun awak Al-Masih, 13  nepi ka urang kabéh boga iman nu sarua* jeung bener-bener ngarti ngeunaan Putra Allah. Ku kituna, urang bisa jadi manusa déwasa, nu bener-bener asak rohani saperti Al-Masih. 14  Jadi, ulah siga budak leutik deui nu kabawa ka ditu ka dieu ku ombak jeung katiup ka ditu ka dieu ku angin pangajaran palsu ti jalma nu sok nipu, nu maké siasat-siasat licik. 15  Sabalikna, urang kudu nyaritakeun naon nu bener jeung némbongkeun kanyaah. Ku kituna, urang bisa jadi asak dina sagala hal siga Al-Masih, kapala urang. 16  Ku jalan manéhna, unggal bagian awak bisa nyusun rapih jeung digawé sauyunan lantaran aya sendi-sendi nu ngajalankeun tugasna masing-masing. Lamun unggal anggota bener ngajalankeun tugasna, awak tumuwuh jadi beuki gedé sarta kanyaahna gé jadi beuki kuat. 17  Jadi, demi Juragan, kuring ngomong jeung ngadesek aranjeun supaya teu nuturkeun deui cara hirup bangsa-bangsa jeung cara pikir maranéhna nu euweuh gunana.* 18  Pikiran maranéhna poékeun, jeung maranéhna jauh tina kahirupan nu asalna ti Allah, lantaran maranéhna teu paduli jeung haténa geus baal.* 19  Ku sabab geus teu boga deui patokan moral, maranéhna teu éra nyieun kagoréngan* jeung teu pernah puas ngalakukeun sagala rupa kanajisan. 20  Tapi, aranjeun teu diajar yén Al-Masih téh siga kitu, 21  asal aranjeun ngadéngékeun manéhna jeung diajar ti manéhna, sabab bebeneran aya dina diri Isa. 22  Aranjeun geus diajarkeun pikeun miceun kapribadian heubeul, nu sajalan jeung laku lampah aranjeun nu baheula, sarta nu diruksak ku kahayang nu nyasabkeun. 23  Cara pikir* aranjeun kudu terus dianyarkeun. 24  Aranjeun gé kudu maké kapribadian anyar, nu dijieun luyu jeung kahayang Allah. Kapribadian éta sajalan jeung bebeneran sarta kasatiaan nu sajati. 25  Ku kituna, sanggeus nyingkirkeun kabohongan, aranjeun masing-masing kudu ngomong jujur jeung sasamana, sabab urang téh anggota tina hiji awak. 26  Mun ambek, ulah nepi ka nyieun dosa. Ulah ambek kénéh waktu panonpoé surup. 27  Ulah méré kasempetan* ka Iblis. 28  Jalma nu sok maok ulah puak-paok deui, mending getol digawé. Leungeun téh paké keur ngalakukeun nu hadé ngarah bisa babagi ka nu butuh. 29  Omongan nu goréng* ulah kaluar tina biwir aranjeun. Sabalikna, omongan téh kudu nguatkeun batur supaya aya mangpaatna keur nu ngadéngéna. 30  Salian ti éta, ulah nganyenyeri Allah ku cara ngalawan kawasa suci-Na,* sabab kawasa suci éta geus jadi tanda* keur aranjeun yén aranjeun téh bakal dibébaskeun ku tebusan dina poé kasalametan. 31  Sagala kakeuheul, kaambek, amarah, sentak sengor, hinaan, jeung sagala nu pikanyerieun kudu disingkirkeun tina diri aranjeun. 32  Sabalikna, aranjeun kudu bageur ka sasama, welas asih, jeung iklas silih hampura sakumaha Allah gé iklas ngahampura aranjeun ku jalan Al-Masih.

Catetan Tambihan

Atawa ”nu nguarkeun warta hadé”.
Atawa ”ngalatih”.
Atawa ”ngahiji dina iman”.
Atawa ”kosong; percumah”.
As. ”mintul”.
Atawa ”maranéhna kurang ajar”. Yunani: asélgéia. Tingali Daptar Istilah.
Atawa ”Kakuatan nu nungtun pikiran”.
Atawa ”tempat”.
As. ”buruk”.
As. ”ulah nganyenyeri kawasa suci Allah”.
Atawa ”materai”.