Pindah kana eusi

Sajarah dina Alkitab téh Akurat

Nagri jeung Tempat dina Alkitab

Bukti Sajarah Nunjukkeun Lokasi ti Hiji Kaom Bangsa Israil

Ostraka Samaria neguhkeun rincian sajarah nu dicatet dina Alkitab.

Ancurna Kota Niniwé

Waktu bangsa Asur keur makmur-makmurna, aya nabi Allah nu méré nubuat nu teu disangka-sangka.

Jalma-Jalma nu Dicatet dina Alkitab

Naha Alkitab Ngamuat Kisah nu Akurat ngeunaan Kahirupan Yésus?

Perhatikeun fakta-fakta dina catetan Injil jeung salinan naskah Alkitab nu pangheubeulna.

Bukti Arkéologi Nunjukkeun yén Raja Daud Bener-Bener Aya

Para kritikus nganggap yén Raja Daud ti Israil téh saukur dongéng jieunan manusa. Bukti naon nu geus kapanggih ku para arkéolog?

Naha Sadérék Terang?​—Pébruari 2020

Naon bukti arkéologi nu némbongkeun yén Bélsyasar ti Babilon téh pernah aya jeung jadi raja?

Naha Sadérék Terang?​—Maret 2020

Salian tina Alkitab, naha aya bukti séjén nu nunjukkeun yén bangsa Israil pernah diperbudak di Mesir?

Kajadian-Kajadian nu Dicatet dina Alkitab

Naha Enya Kisah Nuh jeung Banjir Gedé téh Saukur Dongéng?

Alkitab nyebutkeun yén Allah nurunkeun banjir gedé pikeun ngabasmi nu jarahat. Naon waé bukti dina Alkitab nu némbongkeun yén Alkitab téh diilhamkeun ku Allah?

Naha Sadérék Terang?​—Juni 2022

Lamun aya jalma anu dihukum pati dina tihang, jiga Isa, naha enya pamaréntah Roma ngidinan manéhna dimakamkeun?

Ukiran Mesir Kuno Neguhkeun Catetan Alkitab

Tingali yén ukiran Mesir kuno ngabuktikeun yén catetan Alkitab téh bener jeung jujur.

Naha Catetan Alkitab ngeunaan Pangbuangan Urang Yahudi di Babul téh Akurat?

Naha sumber-sumber nu aya cocog jeung ramalan Allah ngeunaan kahirupan urang Yahudi di pangbuangan di Babul?

Kahirupan di Jaman Alkitab

Naha Sadérék Terang?​—Juni 2022

Kumaha taun jeung bulan ditangtukeun dina jaman Alkitab?

Saperti Kumaha Cap di Jaman Baheula téh?

Ku naon cap di jaman baheula téh penting pisan, sarta kumaha para raja jeung pamingpin ngagunakeunana?