Pindah kana eusi

Ceuk Alkitab, Pepegatan téh Meunang Teu?

Ceuk Alkitab, Pepegatan téh Meunang Teu?

Jawaban Alkitab

 Alkitab ngidinan pepegatan. Tapi, Yésus ngomong yén hiji-hijina alesan pikeun pepegatan téh nyaéta jinah. Ceuk anjeunna, ”Anu nyerahkeun pamajikan padahal pamajikanana henteu nyelewer, lamun kawin deui jeung awewe sejen, eta lalaki teh ngaranyed.”—Mateus 19:9.

 Allah ijid kana pepegatan nu dirancang ku tipu muslihat. Mantenna bakal ngahukum jalma nu ninggalkeun batur hirupna ngan ku lantaran alesan nu teu pira, komo deui lamun manéhna boga niat rék kawin deui jeung batur.—Malaki 2:13-16; Markus 10:9.