Pindah kana eusi

Panganteur Buku-Buku Alkitab

Vidéo-vidéo singget ieu ngamuat katerangan penting ngeunaan eusi buku-buku Alkitab sarta kaayaan waktu éta ditulis. Waktu maca jeung diajar Alkitab, gunakeun vidéo-vidéo ieu pikeun ningkatkeun kualitas palajaran Sadérék.

Panganteur Buku Kajadian

Buku Kajadian nyaritakeun sajarah manusa nu mimiti sarta alesan ku naon aya kasangsaraan jeung maot.

Panganteur Buku Budalan

Allah nyalametkeun bangsa Israil tina pangbudakan jeung nyieun maranéhna jadi bangsa nu ngabakti ka Mantenna.

Panganteur Buku Imamat

Tingali kumaha buku Imamat ngajelaskeun sakumaha sucina Allah jeung ku naon ngajaga diri tetep suci téh penting.

Panganteur Buku Bilangan

Perhatikeun pentingna taat ka Yéhuwa dina sagala kaayaan jeung ngahargaan sadérék-sadérék nu boga wewenang.

Panganteur Buku Pamindo

Tingali kumaha Hukum Yéhuwa keur bangsa Israél ngabuktikeun kanyaah-Na ka éta bangsa.

Panganteur Buku Yosua

Hayu tingali kumaha bangsa Israél nalukkeun jeung ngabagi-bagikeun tanah nu dibéré ku Allah.

Panganteur Buku Hakim-Hakim

Ngaran buku ieu téh dicandak tina para hakim nu satia jeung wani, nu digunakeun ku Yéhuwa pikeun nulungan urang Israél nu ditindes.

Panganteur Buku Rut

Buku Rut téh nyaritakeun ngeunaan saurang randa ngora nu nyaah jeung réla nyieun pangorbanan keur mitohana. Maranéhna duaan diberkahan ku Yéhuwa.

Panganteur Buku 1 Samuél

Perhatikeun sajarah bangsa Israél ti jaman hakim-hakim nepi ka jaman raja-raja.

Panganteur Buku 2 Samuél

Tingali kumaha karendahan haté jeung kasatiaan Daud ngajadikeun manéhna tokoh Alkitab nu kasohor jeung dipikaresep.

Panganteur Buku Esra

Yéhuwa tos nyumponan jangji-Na pikeun ngabébaskeun umat-Na ti pangbuangan jeung mulihkeun ibadah sajati di Yérusalém.

Panganteur Buku Nehemia

Buku Nehemia nyakup palajaran penting keur jalma-jalma nu ngawula Yéhuwa.

Panganteur Buku Ester

Kajadian-kajadian tegang di jaman Éster ngayakinkeun urang ayeuna lamun Allah Yéhuwa mampuh nyalametkeun umat-Na ti bahaya.

Panganteur Buku Ayub

Jalma nu ngawula Yéhuwa bakal diuji. Pangalaman Ayub ngayakinkeun urang lamun urang bisa tetep satia jeung ngadukung hak Allah pikeun maréntah.

Panganteur Buku Jabur

Buku Jabur eusina ngabéla wewenang Yéhuwa pikeun maréntah, nulungan nu nyaah ka Mantenna, jeung ngajelaskeun bumi bakal jadi pirdaus liwat Karajaana-Na.

Panganteur Buku Siloka

Téangan bingbingan Allah pikeun kahirupan sapopoé, ti masalah dagang nepi ka masalah kulawarga.

Panganteur Buku Pandita

Buku Pandita ngajelaskeun hal-hal nu paling penting dina kahirupan sarta ngabandingkeun hal-hal éta jeung hikmat ti dunya ieu

Panganteur Buku Kidung Agung

Cinta sajati mojang Sulam ka hiji pangangon diibaratkeun ”lir muntabna seuneu” Yah. Ku naon?

Panganteur Buku Yesaya

Nubuat di buku Yesaya pasti kajadian. Urang bisa yakin Yéhuwa téh pasti minuhan jangji-Na jeung bakal nyalametkeun urang.

Panganteur Buku Yermia

Sanajan hésé, Yérmia satia ngajalankeun tugasna sabagé nabi. Pikirkeun tuladan manéhna keur urang Kristen ayeuna.

Panganteur Buku Tangis Yermia

Buku Tangis Yermia ditulis ku nabi Yérmia. Buku ieu nyaritakeun duka lara ngeunaan Yérusalém ancur jeung nunjukkeun Allah masihan welas asih ka nu tarobat.

Panganteur Buku Yeheskel

Yéhéskél rendah haté sarta wani ngajalankeun sagala tugas ti Allah, teu sual sakumaha héséna. Tuladan Yéhéskél alus pisan keur urang.

Panganteur Buku Daniel

Daniél jeung batur-baturna satia ka Yéhuwa teu sual kaayaanana. Di ahir jaman, urang meunang palajaran ti tuladan maranéhna sarta nubuat nu kalaksana.

Panganteur Buku Hosea

Nubuat Hoséa téh ngajar urang ngeunaan welas asih Yéhuwa ka jalma-jalma nu tarobat sarta ibadah saperti kumaha nu ditarima ku Mantenna.

Panganteur Buku Yoel

Nabi Yoél ngaramalkeun ngeunaan ”poena PANGERAN” sarta ngajelaskeun carana supaya urang salamet. Sakeudeung deui, ramalanana téréh laksana.

Panganteur Buku Amos

Yéhuwa ngagunakeun lalaki nu rendah haté ieu pikeun ngalakukeun tugas penting. Urang diajar naon tina tuladan Amos?

Panganteur Buku Obaja

Ieu téh buku pangpondokna dina Kitab-Kitab Ibrani. Buku ieu ngamuat harepan jeung jangji yén Karajaan Yéhuwa bakal dijungjung.

Panganteur Buku Yunus

Nabi Yunus daék narima koréksi, ngajalankeun tugasna, jeung diajar ngeunaan kanyaah jeung pangampura Allah. Pangalamanana bakal ngageuing Sadérék.

Panganteur Buku Mika

Nubuat nu diilhamkeun ku Allah ieu bisa nyieun urang leuwih yakin yén Yéhuwa ménta urang ngalakukeun hal nu asup akal jeung mangpaat wungkul.

Panganteur Buku Nahum

Nubuat-Na ngayakinkeun urang yén Yéhuwa ngalaksanakeun kekecapana-Na jeung ngalilipur kabéh jalma nu néangan katengtreman sarta kasalametan dina Karajaana-Na.

Panganteur Buku Habakuk

Urang bisa yakin yén Yéhuwa apal waktuna jeung cara nu panghadéna pikeun nyalametkeun umat-Na.

Panganteur Buku Sepanya

Ku naon urang sakuduna teu mikir yén poéna Yéhuwa téh moal datang?

Panganteur Buku Hagai

Nubuat Hagai nandeskeun pentingna ngutamakeun ibadah ka Allah ti batan kapentingan sorangan.

Panganteur Buku Jakaria

Sababaraha titingalian jeung nubuat bisa nguatkeun umat Allah di jaman baheula. Hal ieu ogé ngayakinkeun urang yén Yéhuwa ngadukung umat-Na jaman kiwari.

Panganteur Buku Malaki

Eusi buku Malaki nyaéta nubuat nu ngajungjung prinsip, welas asih, jeung kanyaah Yéhuwa nu moal barobah. Aya loba palajaran penting ngeunaan kaayaan dina jaman kiwari.

Panganteur Buku Mateus

Tongton vidéo ngeunaan buku kahiji ti opat Injil nu aya dina Kitab Suci.

Panganteur Buku Markus

Buku nu pangpondokna di antara buku-buku Injil. Buku ieu nunjukkeun naon nu bakal dilakukeun ku Yésus waktu jadi Raja Karajaan Allah.

Panganteur Buku Lukas

Naon nu ngalantarankeun Injil Lukas téh unik?

Panganteur Buku Yohanes

Yohanes nyaritakeun ngeunaan kanyaah Yésus keur manusa, tuladanna nu rendah haté, sarta jati dirina sabagé Mésias atawa Raja dina Karajaan Allah.

Panganteur Buku Padamelan Rasul-Rasul

Urang Kristen di abad kahiji upaya pikeun ngajadikeun sagala jalma sabagé murid. Ku maca buku Rasul, Sadérék bakal leuwih réla jeung sumanget pikeun dines.

Panganteur Buku Rum

Bingbingan ti Yéhuwa nu teu beurat sabeulah sarta pentingna boga iman ka Yésus Kristus.

Panganteur Surat 1 Korinta

Dina suratna, Paulus méré naséhat sangkan urang Kristen ngahiji, boga ahlak nu bener, jeung iman kana pihudangeunana nu maot.

Panganteur Buku 2 Korinta

Yéhuwa téh Allah nu negerkeun, nguatkeun, jeung ngalindungan umat-Na.

Panganteur Buku Galata

Surat-surat Paulus ka urang Galata bisa dilarapkeun, boh waktu mimiti ditulis boh di jaman ayeuna. Éta bisa ngabantu kabéh urang Kristen tetep satia.

Panganteur Buku Epesus

Surat nu diilhamkeun ieu nandeskeun tujuan Allah pikeun ngarukunkeun jeung ngahijikeun kulawarga-Na ku jalan Yésus Kristus.

Panganteur Buku Pilipi

Kasatiaan urang waktu aya tangtangan bisa nguatkeun batur supaya tetep pengkuh.

Panganteur Buku Kolosa

Urang bisa nyenangkeun Yéhuwa ku cara ngalarapkeun pangajaran nu ditarima ku urang, silih hampura, jeung ngakukeun tugas sarta wewenang Yésus.

Panganteur Buku 1 Tesalonika

Urang kudu tetep éling sacara rohani, ’nguji sagala perkara’, neneda saban waktu, jeung silih tegeran

Panganteur Buku 2 Tesalonika

Paulus menerkeun pandangan salah dulur-dulur saimanna ngeunaan datangna poé Yéhuwa sarta ngajurung maranéhna tetep pengkuh nyepeng iman maranéhna.

Panganteur Buku 1 Timoteus

Paulus nulis 1 Timoteus pikeun ngajelaskeun pangaturan organisasi keur sidang jeung ngingetan dulur-dulur kana pangajaran palsu sarta bahayana cinta kana duit.

Panganteur Buku 2 Timoteus

Paulus ngajurung Timoteus sangkan sapinuhna ngalaksanakeun palayanan.

Panganteur Buku Titus

Surat Paulus ka Titus ngabahas masalah di sidang-sidang di Kréta jeung méré nyaho sarat pikeun jadi kokolot.

Panganteur Buku Pilemon

Sanajan pondok, surat ieu ngajar urang pikeun rendah haté, bageur, jeung resep ngahampura batur.

Panganteur Buku Ibrani

Ibadah nu dijalankeun ku urang Kristen dumasar kana hal-hal nu jauh leuwih unggul ti batan hal-hal nu katingali, saperti bait atawa kurban sato.

Panganteur Buku Yakobus

Yakobus ngagunakeun misil nu cocog pikeun ngagambarkeun pentingna hirup luyu jeung pangajaran Kristus.

Panganteur Buku 1 Petrus

Buku 1 Petrus ngajurung urang sangkan getol ngawula Allah jeung masrahkeun kabéh kahariwang ka Mantenna.

Panganteur Buku 2 Petrus

Surat Pétrus nu kadua ngajurung urang pikeun satia bari ngadagoan langit anyar jeung bumi anyar.

Panganteur Buku 1 Yohanes

Surat Yohanes ngingetan urang supaya ati-ati ka anti Kristus jeung ngabantu urang nyaho naon nu kudu dipikanyaah jeung nu henteu.

Panganteur Buku 2 Yohanes

Surat 2 Yohanes ngingetan urang pikeun nurut kana paréntah Allah jeung nolak pangajaran palsu.

Panganteur Buku 3 Yohanes

Surat 3 Yohanes ngajarkeun palajaran nu alus ngeunaan resep narima tamu.

Panganteur Buku Yudas

Yudas ngabolékérkeun laku lampah salah jalma-jalma nu hayang ngaruksak sidang.

Panganteur Buku Wahyu

Titingalian-titingalian dina buku Wahyu ngagambarkeun kumaha Karajaan Allah ngawujudkeun tujuana-Na pikeun bumi jeung umat manusa.