Ha Jezebele a utlwa ka se etsahetseng ho baprofeta ba Baale, o ile a kwata haholo. A romela Elia molaetsa o reng: ‘Hosane o tla be o shwele jwaloka baprofeta bao ba Baale.’ Elia o ile a tshoha haholo mme a balehela ka ntle ho motse. A rapela, a re: ‘Jehova ha ke kgone ho mamella boemo bona. Ntlohele ke shwe.’ Kaha o ne a kgathetse, o ile a robala tlasa sefate.

Ha Elia a ntse a robetse, lengeloi la mo tsosa la re: ‘Tsoha o je.’ Elia a bona bohobe le jeke ya metsi. O ile a ja le ho nwa mme a robala hape. Lengeloi la mo tsosa hape la re: ‘E ja. O hloka matla bakeng sa leeto la hao.’ Kahoo Elia a ja dijo tse eketsehileng. Yaba o tsamaya matsatsi a 40 le masiu a 40, ho fihlela a fihla Thabeng ya Horebe. Ha a le moo, Elia a kena ka lehaheng mme a robala. Empa Jehova a bua le yena. A re: ‘Elia o batlang moo?’ Elia a re: ‘Baiseraele ha ba a phethahatsa seo ba o tshepisitseng sona. Ba sentse dialetare tsa hao mme ba bolaile baprofeta ba hao. Le nna ba batla ho mpolaya.’

Jehova a re ho yena: ‘Tsamaya o ye thabeng.’ Qalong, ha e ba le moya o matla lehaheng. Ka mora moo, ha e ba le tshisinyeho ya lefatshe le mollo. Qetellong, Elia a utlwa lentswe le buelang tlase. A ikwahela sefahleho ka seaparo sa hae mme a tswela ka ntle. Jehova a mo botsa hore na ke hobaneng ha a baleha. Elia a re: ‘Ke setse ke le mong.’ Empa Jehova a re ho yena: ‘Ha o mong. Ho na le batho ba 7 000 Iseraele ba ntseng ba nthapela. Tsamaya o kgethe Elisha hore ebe moprofeta ya tla o nkela sebaka.’ Hanghang Elia a etsa seo Jehova a mo laetseng sona. Na o nahana hore Jehova a ka o thusa ha o etsa seo a batlang hore o se etse? E, a ka o thusa. A re boneng hore na keng e ileng ya etsahala nakong ya komello.

“Le se ke la tshwenyeha ka letho, empa nthong e nngwe le e nngwe ka thapelo le thapedi hammoho le diteboho dikopo tsa lona tse matla di ke di tsebiswe Modimo.”—Bafilipi 4:6