Titsatsele tingoma letitsetjuliwe longatilalela tekudvumisa Nkulunkulu Jehova. Tingoma, umculo we-orchestra netinsimbi uyatfolakala.