Yani kulokufunako

Yani ku-secondary menu

BoFakazi BaJehova

SiSwati

Vele Bangaphindze Baphile Yini Bantfu Labafile?

Vele Bangaphindze Baphile Yini Bantfu Labafile?

Ungatsi . . .

  • yebo?

  • chake?

  • mhlawumbe?

 LOKO LOKUSHIWO LIBHAYIBHELI

“Bonkhe bantfu . . . bayawuvuka ekufeni.”—Imisebenti 24:15.

 SINGAKWETSEMBA MBAMBA YINI LOKUSHIWO LIBHAYIBHELI?

Yebo singakwetsemba, nganati tizatfu letintsatfu:

  • Nkulunkulu unguMsunguli wekuphila. LiBhayibheli libita Nkulunkulu Jehova ngekutsi ‘ungumtfombo wekuphila.’ (Tihlabelelo 36:9; Imisebenti 17:24, 25) Akungabateki kutsi lona lowadala konkhe lokuphilako angakhona kuvusa umuntfu lofile.

  • Nkulunkulu wabavusa bantfu labafile esikhatsini lesendlulile. LiBhayibheli lisitjela ngebantfu labasiphohlongo labavuswa, labebafaka ekhatsi bantfwana, labadzala, besilisa kanye nebesifazane. Labanye babo bebanesikhashana bafile kodvwa lomunye besekwendlule emalanga lamane afile.—Johane 11:39-44.

  • Nkulunkulu ufisa kuphindze abavuse bantfu labafile. Jehova uyakwenyanya kufa; kusitsa kuye. (1 Khorinte 15:26) ‘Ufisa’ kusincoba lesitsa, akucedze kufa ngekutsi avuse labafile. Ulangatelela kuvusa bantfu labasenkhumbulweni yakhe nekuphindze ababone baphila emhlabeni.—Jobe 14:14, 15.

LONGAKUTFOLA NAWUKHOLELWA EKUVUSWENI KWALABAFILE

Yindvudvuto nawufelwa ngumuntfu losondzelene naye.—2 Khorinte 1:3, 4.

Kukhululeka ekwesabeni kufa.—Hebheru 2:15.

Litsemba sibili lekuphindze ube nebantfu losondzelene nabo lasebafa.—Johane 5:28, 29.

 UMBUTO LONGATIBUTA WONA

Kwentiwa yini kutsi siguge siphindze sife?

LiBhayibheli liyawuphendvula loyo mbuto ku-GENESISI 3:17-19 naku-ROMA 5:12.