Yani kulokufunako

BoFakazi BaJehova

Khetsa lulwimi SiSwati

LiBhayibheli Kule-Web Site

Fundza futsi ulalele liBhayibheli kule-Web site nome utitsatsele lokutsetjuliwe kwamahhala kanye nema-video eliBhayibheli ngelulwimi lwetandla. LiBhayibheli lishicilelwe. I-New World Translation of the Holy Scriptures inembile futsi ilihumusho leliBhayibheli lokumelula kulifundza. Sekushicilelwe lephelele nobe incenye yayo ngetilwimi letingetulu kwa-120. Sekusakatwe emakhophi ayo langetulu kwetigidzi letingu-200.

 

BUKA
Luhla loluyi-Grid
Luhla

LIHUMUSHO LEMHLABA LOMUSHA LEMIBHALO LENGCWELE