Fundza futsi ulalele liBhayibheli kule-Web site nome utitsatsele lokutsetjuliwe kwamahhala kanye nema-video eliBhayibheli ngelulwimi lwetandla. LiBhayibheli lishicilelwe. I-New World Translation of the Holy Scriptures inembile futsi ilihumusho leliBhayibheli lokumelula kulifundza. Sekushicilelwe lephelele nobe incenye yayo ngetilwimi letingetulu kwa-120. Sekusakatwe emakhophi ayo langetulu kwetigidzi letingu-200.