Yani kulokufunako

BoFakazi BaJehova

Khetsa lulwimi SiSwati

Kufundvwa KweliBhayibheli Lokuyidrama

Kubone ngeliso lengcondvo loko lokufundza eBhayibhelini usebentisa indzima letsetjuliwe, longatitsatsela yona, lenemisindvo lehambisana naloko lokwentekako, lenemculo kanye nekucocwa kwendzaba.

Ema-video elulwimi lwetandla nawo ayatfolakala. Khetsa lulwimi ebhokisini lwetilwimi, bese uchafata Cinga kute ubone onkhe emadrama lalalelwako lasekelwe eBhayibhelini latfolakala ngalololwimi. Faka incenye yaleso sihloko nome incwadzi yeliBhayibheli kute ubone kufundvwa kweliBhayibheli lokuhambisana nako.

 

BUKA
Luhla loluyi-Grid
Luhla

Bani Nekukholwa, Uncobe Kwesaba (Lukha 5:1-11; Matewu 14:23-34; Matewu 26:31-75)

Jehova Nguye Kuphela LonguNkulunkulu Weliciniso (1 Emakhosi 16:29-33; 1 Emakhosi 17:1-7; 1 Emakhosi 18:17-46; 1 Emakhosi 19:1-8)

Indzaba Leyenteka Mbamba Lesenta Sibe Nelitsemba (Ruthe 1:1-4:22)

Ungapheli Emandla Nawukhalinyelwa NguJehova (Jona 1:4-15; 3:1-4:11)