Yani kulokufunako

Yani ku-secondary menu

BoFakazi BaJehova

SiSwati

Emadrama EliBhayibheli

Titsatsele emadrama eliBhayibheli lanetifundvo letitfolakala emlandvweni walo futsi ufundze ngebantfu lababalulekile lokukhulunywa ngabo kulo netintfo lebetenteka. Ema-video elulwimi lwetandla nawo ayatfolakala. Khetsa lulwimi ebhokisini lwetilwimi, bese uchafata Cinga kute ubone onkhe emadrama latfolakalako ngalololwimi. Faka incenye yaleso sihloko kute ubone emadrama lahambisana naleso sihloko.

 

Ncesi. Loluhlobo lwalolokufunako alutfolakali kwanyalo ngalolulwimi.

Lokwatiswa kuyatfolakala ngalolulwimi kulamakhasi lalandzelako: