Yani kulokufunako

Yani ku-secondary menu

Yani kulokucuketfwe

BoFakazi BaJehova

SiSwati

SICONGOSEKULINDZA No. 5 2017 | Tingilosi—Tikhona Mbamba Yini? Kungani Kubalulekile Kutsi Sati?

UCABANGANI?

Tikhona mbamba yini tingilosi? LiBhayibheli litsi:

“Dvumisani Simakadze, nine tingilosi takhe, nani machawe lanemandla, nine labenta livi lakhe, nilalele kukhuluma kwelivi lakhe.”​Tihlabelelo 103:20.

Le-Sicongosekulindza siveta kabanti loko liBhayibheli lelikushoko ngetingilosi kanye nendlela letikutsintsa ngayo kuphila kwetfu.

 

SIHLOKO LESINGUMGOGODLA

Tingilosi—Tingakutsintsa Njani Kuphila Kwakho?

Tintfo letiliciniso letenteka kubantfu tenta bantfu labanyenti bakholelwe kutsi kunemandla langetulu kwekwemuntfu latsintsa kuphila kwetfu.

SIHLOKO LESINGUMGOGODLA

Liciniso Lelimayelana Netingilosi

Kute lenye indzawo lekahle lapho singatfola khona timphendvulo mayelana netingilosi ngaphandle kwekutsi sifundze liBhayibheli.

SIHLOKO LESINGUMGOGODLA

Umuntfu Unayo Yini Ingilosi Yakhe Lemgadzile?

Ucabanga kutsi ingilosi nobe tingilosi tingakuvikela?

SIHLOKO LESINGUMGOGODLA

Tikhona Yini Tingilosi Letimbi?

LiBhayibheli liniketa imphendvulo lecacile.

SIHLOKO LESINGUMGOGODLA

Tingasisita Njani Tingilosi?

Tikhatsi letinyenti, Nkulunkulu bekatfuma tidalwa temoya kutsi tisite bantfu.

Bewati Yini?

Jesu beka betfuka yini bantfu lebebangesiwo emaJuda nakatsi ‘batinja’?

LIBHAYIBHELI LIYAKUGUCULA KUPHILA

Bengitsi Nkulunkulu Akekho

Kwenteka njani kutsi umuntfu lokhule angakholelwa kutsi Nkulunkulu ukhona futsi lobekalikhomanisi agcine sekatsandza liBhayibheli?

LINGISA KUKHOLWA KWABO

Nkulunkulu Wambita Ngekutsi “Inkhosatana”

Kungani bekufaneleka kutsi Sara abitwe ngekutsi yinkhosatana?

Litsini LiBhayibheli?

Kubonakala shengatsi kuthula emhlabeni kanye nekuthula kwengcondvo ngeke kube khona nangabe kusenebubi kanye nekuhlupheka. Tiyoke tiphele yini letinkinga?