Umtapo we-JW luhlelo lolusemtsetfweni lwaBoFakazi BaJehova. Luhlanganisa emahumusho lamanyenti eliBhayibheli, kanye netincwadzi netincwajana tekudadisha liBhayibheli.