Yani kulokufunako

BoFakazi BaJehova

Khetsa lulwimi SiSwati

Yini Leyentekako Nakuchutjwa Sifundvo SeliBhayibheli?

Yini Leyentekako Nakuchutjwa Sifundvo SeliBhayibheli?

Tibonele kutsi luhlelo lwetfu lwekufundza nebantfu liBhayibheli lisebenta njani.